STRAND VIERENTWINTIG MILJOEN KLANTEN Nederlanders, Duitsers, Bel gen, Fransen, die bij elkaar vierentwintig miljoen avon den een camping binnenko men. Ze arriveren na een lange autotocht vanuit hun woonplaats, het Rijnland of Luik. Ze komen binnen na een lange wandeling door de bossen of een vermoeien de drentelmiddag in het Rijksmuseum. Ze zoeken hun tent weer op na uren lang winkelskijken op de Lijnbaan of na een zwem en stoeidag aan het strand. Ze zijn moe en omdat het gezonde mensen zijn, heb ben ze dorst. En dan drin ken ze een pilsje. Niet alle maal, maar velen. Sommi gen ook méér dan een. In hun tent, vóór hun tent of in de kantine, als die er is. Bent u klaar, zijn uw afne mers klaar, om deze invasie te ontvangen? Over enige weken wordt het startschot al gelost! Bent u technisch en organisatorisch in staat om de stroom het hoofd te bieden en van uw harde werken in de komende zo mermaanden zoveel moge lijk vruchten te plukken? Hebt u met de beheerder van de kampwinkel een af spraak gemaakt voor een aardige, verkopende display? Is het bier gekoeld? Ook in de kantine? Is er voldoende passende reclame in de kan tine aanwezig? Is de goede bierverzorging nog even ge repeteerd? Door nil de zaak nog eens grondig door te nemen, door nil in alle rust een bepaalde planning vast te stellen voor bevoorrading en verkoop, kunt u zich straks, als de storm eenmaal is opgesto ken, veel moeite en ellende besparen. Zijn er problemen, waar u niet alléén uit kunt komen? Vraag onze vertegenwoordi ger! Hij zal u graag helpen! U krijgt er deze zomer weer vierentwintig miljoen klan ten bij. Wij weten niet, of u zich zo'n mensenmassa kunt voorstellen. Het is in aantal tweemaal de gehele Neder landse bevolking, inclusief zuigelingen en A.O.W.'ers. I i 1 Gelukkig komen ze niet al lemaal tegelijk en het zijn vaak ook dezelfde mensen. Sommigen komen één keer, anderen zeven of veertien keer, maar bij elkaar zijn het toch zo'n drieënhalf mil joen verschillende mensen. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1968 | | pagina 24