Duizenden Rotterdammers zagen groots Heineken vuurwerk ter ere van opening Metro De Metro, een fraai staaltje van pyrotech- niek. Burgemeester Thomas sen ontstak op afstand het eerste stuk vuur werk. Links op de foto de heer Ton, rechts de heer Schipperijn, de geestelijke vader van het spektakel. Rotterdam, zaterdag 10 februari. Het vuurwerk, dat Heineken de bevol king van Rotterdam aanbood ter ge legenheid van de officiële ingebruik stelling van de metro, is een schitte rend sluitstuk geworden van een feestelijke dag, waarop naar schat ting een kwart miljoen mensen in de Maasstad op de been was. Vele dui zenden hadden zich 's avonds ver zameld rond het Schouwburgplein, in afwachting van het spektakel dat tegen half tien losbarstte, toen burge meester Thomassen in de feestzaal van De Doelen het eerste stuk langs elektronische weg op afstand tot ont branding bracht. Daarna werden achtereenvolgens dertien verschillen de stukken vuurwerk, het ene nog fraaier dan het andere tot ontsteking gebracht. Bijzonder mooi waren de onderdelen. ,,De Nederlandse Molen, De Rotterdamse Vlag en De Metro". Uit de technische omschrijving, die de vuurwerkfabriek (De Kat in Lei den) ons verstrekte, willen wij u een onderdeel niet onthouden. In de achtste afdeling werd aangekondigd: Groot elektrisch wonderfront, „De Heliosfiguren"Gelijktijdig begin nende met grote horizontale en ver- tikale rozen en opgaande fontein- werken, die branden in brokaat regens met fraaie kleureneffecten. Plotseling ontbrandt een groot aan tal fonteinen in fraai magnesium- vuur met schelwitte sterren en stra len, waarbij de draaiende fontein- werken gedragen worden door grote piëdestallen van radium straalsterren met dubbele zoneffecten. Eindigende met zwaar bombardement en ster renregens. Het schouwspel, dat een half uur duurde, werd afgesloten met een me tershoog stuk waarin geruime tijd de woorden „Aangeboden door Heine ken" zichtbaar waren. Het sluitstuk. De decoratie onder het woord Heineken is de perma nente lichtreclame op de Schouw burg. Vanuit deze richting kon men aldus „lezen": Aangeboden door Heineken with love. (Foto „Het Vrije Volk").

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1968 | | pagina 16