Campingbeurs met Heineken 0P.INK.V L.C.C.-VOORLICHTINGSAVOND TE HARDERWIJK 13 In de prachtige kantine van de C.I.V. Sperwer-Limburg is enige tijd geleden een campingbeurs gehouden, waar tevens een grote Heineken display stond opgesteld, ten teken dat er iets bijzonders aan de hand was. Dat laatste bleek tijdens de gecombineerde beurs- en koopavonden toen Heine ken een klinkende verkoopactie lan ceerde, die bij de ondernemers met een goed aansloeg, getuige de gun stige omzetcijfers. Uit het overleg tussen de directie van Sperwer en Heineken was duide lijk naar voren gekomen, dat alleen dan goede resultaten kunnen worden In hotel IJsselmeer was op 17 janu ari de gezellige bovenzaal goed bezet door de leden van de C.I.V. Harder wijk met hun echtgenoten en verdere belangstellenden uit de groentehandel. Na het welkomstwoord van de heer J. A. C. Tromp, bedrijfsleider van de C.I.V. Harderwijk, en een op de toe komst afgestemde lezing van de heer E. C. van Hooven, directeur L.C.C. Nederland (het overkoepelend orgaan van deze inkoopverenigingen), droe gen achtereenvolgens Heineken, De Zwarte Kip en Iglo hun steentje bij tot het welslagen van deze voor iedereen leerzame en gezellige avond. Hoge hoed, baard en een paraplu, waaraan een krop sla en een fles Heineken waren bevestigd, bleken een originele en goede aandachttrek ker te zijn voor de Heineken bijdra ge, die bestond uit een lezing over de ontwikkeling van het bierverbruik en de geweldige stijging daarin van het verbruik thuis. Dat een goede presentatie nog altijd de beste manier is om een hoge Heineken omzet te bereiken, werd met behulp van ge noemde attributen duidelijk en be grijpelijk uitgelegd. Nadat De Zwarte Kip en Iglo de ontwikkelingen in hun markten had den uiteengezet, werd de avond be sloten met een kleine verloting. Met weer méér kennis van zaken bleef men nog enige tijd gezellig nakaarten. Er mag worden teruggezien op een goede voorlichtingsavond. Hoge hoed, baard en paraplu waren de attri buten, waarmee de Heineken vertegenwoordiger, de heer H. J. M. Duijnstee, zijn lezing onder steunde. Rechts de heer Tromp. behaald indien er sprake is van een gezond communicatiesysteem. Met dit gegeven als basis was deze activiteit een goed begin voor een langdurige samenwerking. De ondernemer, als laatste schakel in de keten van fabri kant naar consument, behoeft alleen maar in te haken en succes blijft niet uit. Het motto „Zie verder met Hei neken", was uitgedacht door de gees telijke vader van de beurs, de heer Habets van Sperwer.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1968 | | pagina 15