UNIEK STUDIEPROJECT VAN DETAILHANDELSSCHOOL ONDERNEMER VAN MORGEN WORDT GOED VOORBEREID De methode van werken is gebleken zeer belangrijk te zijn; deze zal dienen als basis voor volgende projecten. Voor wie er meer over wil weten ver melden wij even het telefoonnummer van de heer Nas, (010) 256163. Detailhandel heeft eigen opleiding Met als uitgangspunt het toetsen van de opgedane kennis aan de praktijk kregen vorig jaar in Rotterdam ruim 60 leerlingen uit het detailhandelsonder- wijs opdracht een studieproject uit te voeren, dat zeker voor ons land uniek genoemd mag worden. Gedu rende de laatste twee weken van het schooljaar hebben zij, in groepjes van vier of vijf (jongens en meisjes), geheel zelfstandig zich beziggehouden met alle aspecten van het onder nemerschap van de detaillist. De geestelijke vader van het project was drs. W. G. Nas, directeur van de Rooms-Katholieke Detailhandels school aan de Mathenesserdijk. Toen hij zich op een gegeven ogenblik af vroeg wat kon worden gedaan om de zin van het detailhandelsonderwijs duidelijk te maken, gaf hij daarop zelf het antwoord: De leerling zelf standig te laten werken aan een be paald onderwerp. De eerste keer (er volgen meer projecten) werd dit bier en alle vakken werden betrokken op dit ene onderwerp. De heer Nas schetst het doel ervan als volgt: „Het project was erop gericht de verschil lende vakken te laten zien als even- zovele facetten van dezelfde proble matiek, waardoor de samenhang van die vakken duidelijk werd en als het ware een synthese vormde van dit type onderwijs." Het studieproject omvatte verschillen de onderdelen, waarbij de leerlingen punt voor punt de in de werkinstruc tie neergelegde opdrachten moesten uitvoeren. Deze hielden onder meer in het maken van een marktanalyse. Andere werkinstructies confronteer den de leerlingen met allerlei bedrijfs economische aspecten. Uit de veelheid van onderwerpen op dit gebied noe men we er slechts enkele, zoals de prijsvaststelling, de winstmogelijkheid en de financiering. Verder werd aan dacht besteed aan enkele economisch- technische en de belangrijkste juri dische aspecten. Het project werd afgerond met een aantal algemene onderwerpen. De deelnemers hebben, zoals zij zelf vertelden, ontzettend hard, maar ook met veel voldoening aan dit studie project gewerkt. De gehele stad Rot terdam was hun werkterrein. De medewerking van de commerciële organisaties Centra, Onderling Be lang „Hefbrug", Spar, Sperwer, Végé, VIVO, alsmede de Coöp-Vooruitgang Rotterdam en hun winkeliers heb ben in belangrijke mate aan het wel slagen van het project bijgedragen. De resultaten werden door elk der groepen neergelegd in een scriptie, een rapport, dat ook weer door de leerlingen zelfstandig werd opgesteld. De afsluiting van het project vond op 16 november jl. plaats in de raads- kelder van de Heineken Brouwerij te Rotterdam, waar de leerlingen, vergezeld van hun directeur en enkele docenten, in de ochtenduren onze gasten waren. Nadat het project, de werkwijze en de resultaten in het kort behandeld waren reikte de heer A. van Son, districtsverkoopleider huisverbruik, de door Heineken beschikbaar ge stelde wisselbeker uit aan de groep, die gemiddeld op alle onderdelen van het project het beste resultaat had geboekt. De leden van het winnende team kregen als persoonlijke herinne ring een Delftsblauwe pul, voorzien van hun naam. Het project, waarvan de uitslag be vredigend tot zeer goed genoemd werd, heeft ook reeds buiten Rotter dam aandacht getrokken. Het is alweer ruim tien jaar geleden, dat het initiatief werd genomen om te komen tot de instelling van het detailhandelsonderwijs. Hierop werd destijds zowel van overheidswege als van de zijde van het bedrijfsleven aangedrongen. De dynamische ont wikkeling in de maatschappij en de gewijzigde economische verhoudingen, die zich toen reeds aangekondigd hadden, zijn inmiddels beland in een tempo waarbij tegenwoordig zelfs al van een stroomversnelling gesproken wordt. In verband daarmee worden vandaag de dag andere en hogere eisen gesteld aan degenen, die als onder nemer of in een leidende functie werkzaam (zullen) zijn in de sector van de distributie van goederen. De betrokkenen zullen een grondige kennis moeten hebben van de pro blemen, die zich voordoen bij inkoop, verkoop, bedrijfsbeheer en -admi nistratie, financiering en personeels beleid. Het detailhandelsonderwijs stelt zich ten doel de vorming van jongens en meisjes die, na een pas sende voortgezette opleiding in het detailhandelsbedrijf, als zelfstandige ondernemers en kaderfunctionarissen een plaats in de detailhandel zullen 9 Het studieproject ging uit van de R.K. Detailhandelsschool aan de Mathenesserdijk te Rotterdam.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1968 | | pagina 9