Het jaarverslag I9E5/I9G6 bracht goed nieuws Heineken (nog) niet op de tv Lt Het boekjaar 1965/1966 was goed. Heineken had daarin de hoogste omzet uit zijn geschiedenis, zo wel wat het binnenland als de pYTinrf hptrpft In het binnenland werd 1.790.000 hl verkocht, hetgeen een stijging van 16 ten opzichte van het vorige boekjaar betekent. De export steeg met 10 tot 583.000 hl. In totaal bedroeg de omzet 2.373.000 hl, hetgeen 291.000 hl meer was dan in het vorige boekjaar. De met Heineken geassocieerde buitenlandse brouwerijen hadden over het algemeen een bevredi gend tot goed jaar. Hun geza menlijke omzet bereikte in het kalenderjaar 1965 3.300.000 hl. De Nederlandse ondernemingen op het gebied van de fabricage van gedistilleerd, waarin Heine ken deelneemt, werkten met redelijk succes. In de sector frisdranken behaal de N.V. Vrumona goede resul taten. De financiële uitkomsten waren gunstig, waarbij echter duidelijk moet worden aangetekend, dat daartoe zowel enkele bijzondere en eenmalige baten als de acti viteiten in het buitenland in belangrijke mate hebben bijge dragen. De nettowinst over 1965/1966 van Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. bedroeg 14.210.000,—. Aan de aandeelhouders wordt een dividend van 14 uitge keerd, over het vergrote kapi taal. In de loop van het boekjaar werd ingevolge besluit van de buitengewone algemene verga dering van aandeelhouders van 15 april 1966 het geplaatste kapitaal van de vennootschap met 17.500.000 verhoogd van 52.500.000 tot 70.000.000. Bo vendien nam de vergadering het besluit een bedrag uit te keren van 8,33 per oud aandeel van 100,nominaal, teneinde aandeelhouders in staat te stel len de door hen ter zake van de herkapitalisatie verschuldigde inkomstenbelasting te betalen. De raad van bestuur wijst in het jaarverslag op de voortdurend stijgende tendens van de kosten. Enerzijds speelt hierbij de ont wikkeling van salarissen en lonen een belangrijke rol, an derzijds het feit, dat ontwik kelingen op velerlei gebied het noodzakelijk maken steeds gro tere bedragen te besteden aan research, zowel op technologisch gebied als op dat van de marketing. Wat het produktiebedrijf betreft meldt het verslag, dat in de Am sterdamse brouwerij nieuwe leg en gistkelders en een uitbreiding van het brouwhuis in gebruik zijn genomen. In de loop van 1967 zal de maximum produktie- capaciteit van deze brouwerij 800.000 hl per jaar gaan bedra gen. De omvangrijke werkzaam heden in 's-Hertogenbosch ter uitbreiding van de produktie- capaciteit verlopen volgens plan. Deze uitbreiding zal begin 1968 de maximum produktiecapaciteit van de brouwerij te 's-Hertogen bosch op 2.100.000 hl per jaar brengen tegen 1.500.000 hl nu. Voor de brouwerij te Rotterdam wordt een algehele vernieuwing aangekondigd, die in 1968 zal aanvangen. In het eerste kwartaal van het lopende boekjaar werd een nieu we dochtervennootschap als werkmaatschappij toegevoegd aan de bestaande concernorga nisatie. Deze vennootschap is genaamd Heineken Reken Cen trum N.V. De taak van de nieuwe vennootschap is het zo doelmatig mogelijk gebruik, zo wel binnen het concern alsook daarbuiten, van een in septem ber 1966 geïnstalleerde I.B.M.- computer 360/40. 1968 zal zijn. De reclamefilmpjes, die De televisiereclame is gestart. Zonder u en ons voorbijgaat. Voorlopig, naar wij voor de televisie hadden vervaar- bier! De oorzaak hiervan is, dat wij hopen, want binnen afzienbare digd, zullen daarom nog geruime tijd alcoholica vooralsnog door de Re- tijd zal de Reclameraad zich alsnog jn hun trommel blijven liggen, clameraad van het beeldscherm wor- uitgebreid over dit punt beraden. Vanzelfsprekend hebben wij ons zo den geweerd. Hoewel wij vertrouwen dat dit beraad rujm mogelijk „ingedekt". Onze Dit is zeer te betreuren, omdat het in positieve zin voor ons produkt zal reclamecampagne is sterk uitgebreid sterkste reclamemedium, dat er is, aan uitvallen, zijn wij toch pessimistisch jn de andere media. Een van die uit- breidingen betreft de bioscoopreclame. Links: Vooralsnog in de STER-uitzendingen geen Heineken bier. Rechts: Enkele beelden uit de r-, carnavalsfilm. Bovendien is een nieuwe reclamefilm zojuist van stapel gelopen. De eerste vertoningen zijn reeds achter de rug. Deze film (zie pag. 5) zal in het merendeel van de Nederlandse theaters herhaalde malen worden vertoond. Een korte onderbreking vormt de speciale carnavalsfilm, die van 12 januari tot 8 februari in het zuiden is ingelast. Bij de foto op de voorpagina: Een voorspoedig nieuw jaar met Heineken! (Foto Bert Muller)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1967 | | pagina 2