1U Prins Bernhard opende Haagse Hogere Hotelschool tmmwm jjf! s"Mi r\ rmKu-1 iel K-4L.L 1 wam i i a W!'."l-g f Si Vooraanzicht van de nieuwe hotelschool aan de Brusselselaan. De supermarkt van Albert Heijn in het koopcentrum „In de boogaard" te Rijswijk, een van de grootste be drijven van dit concern, heeft vorige maand geheel in het teken gestaan van de Engelse week, die daar van 12 tot en met 24 september gehouden is. Door het uitstallen van allerlei ty pisch Engelse produkten en niet in het minst door de bijzondere aankle- Een kijkje bij avond in de Engelse pub, die gedurende de Britse week in de supermarkt van Albert Heijn te Rijswijk was ingericht (zie ook de foto linksboven op pagina 7). Na de officiële opening bezichtigde prins Bernhard de school. Een kijkje in de keuken met rechts van de Prins de directeur van de school, mr. S. Bartlema, en de voorzitter van het schoolbestuur, de heer J. G. Meijer. Donderdag 15 september jl. vond de officiële opening plaats van de Ho gere Hotelschool in Den Haag-Sche- veningen. De openingsceremonie werd verricht door prins Bernhard, die daartoe zijn handtekening plaatste in het gouden gastenboek van de school. In de dagblad- en vakpers zijn reeds verscheidene publikaties, gewijd aan deze fraaie en uiterst moderne school, verschenen. Naast die in Maastricht is deze Hogere Hotelschool de twee de in ons land, die opleidt voor lei dinggevende functies in het hotel- en restaurantbedrijf. Door het toenemend toerisme is een stijgende behoefte ontstaan aan meer wetenschappelijk gevormd leidinggevend personeel in deze bedrijfstak. Met een geheel nieu we, moderne lesoutillage zal deze school voor een belangrijk deel in deze behoefte kunnen voorzien. De school biedt plaats aan 210 leer lingen, die afhankelijk van hun voor opleiding, gedurende twee of drie jaar zich in de diverse vakken zullen bekwamen. Het belangrijkste gedeelte van de schoolopleiding wordt besteed aan de theoretische vakken, de alge mene vorming, de economisch-com- merciële kant van het horecabedrijf en de talenstudie. Het gebouw telt deels vijf, deels vier verdiepingen, alsmede een kelder ruimte. Het grootste gedeelte van het De recreatiezaal met op de voorgrond een glasplastiek, ontworpen door Joop van de Broek. complex wordt in beslag genomen door het eigenlijke schoolgebouw met leskeuken. Verder is er nog een leer lingenrestaurant, een talenpracticum, een bibliotheek en het gedeelte, waar zich de woon- en slaapvertrekken van de leerlingen bevinden. In de kelder van het complex wordt nog een gas- tenrestaurant ingericht, dat volgende maand voor het publiek geopend zal worden. Het zal ruimte bieden aan 24 gasten en uitsluitend dienst gaan doen als lunch-restaurant voor bui tenstaanders. In de fraaie recreatie zaal, die naast de ingang is gelegen, bevindt zich een bar met een biertap installatie. Heineken is ook hier het meest getapte bier.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1966 | | pagina 6