Vi Zij worden bewoond door gezellige mensen en gezellige mensen halen Heineken in hun vakantiehuis! De ideale sfeer voor het geven van een Heineken Rondje! k* 4 Nieuwvliet, kampeerterrein „De Panneschuur" probleem blijft de tamelijke korte duur van het seizoen en in ver band daarmee de naar verhouding hoge investeringen. Ook de heer A. C. J. Maljers te Middelburg, directeur van de VéGé-grossierderij F. Maljers Zn. N.V., is optimistisch gestemd: ,,lk zie op het gebied van het toe risme ongekende mogelijkheden, voor de handel zowel als de ho- reca-sector." Zijn bedrijf heeft onder andere te maken met win keliers in de dorpen in de kust streek, die in de zomer hun omzet zien verviervoudigen. Juist in die tijd heeft de groothandel ook de heer Duvekot sprak er over - met een groot probleem te kam pen, namelijk onderbezetting in verband met de vakantie(s) van het eigen personeel. Een merkwaardig verschijnsel, waarop de heer Maljers ons op merkzaam maakte, willen we niet onvermeld laten. Door de aan wezigheid van allerlei vreemde lingen ontstaat vaak de vraag naar „andere" produkten. Deze vraag wordt voor bepaalde pro dukten door de plaatselijke be volking overgenomen. Iets anders is dat naar de mening van de heer Maljers vele kampwinkels groter zouden moeten zijn, terwijl zij in hun assortiment ook „non-foods" zouden dienen op te nemen. De firma Maljers heeft ook een primeur. Vorig jaar werd een koelwagen aangeschaft voor het vervoer (bij een temperatuur tot -25° C) van vlees (biefstuk, cote- letten en dergelijke), gevogelte en kleine hoeveelheden vleeswaren. Deze rijdende ijskast heeft der mate goed voldaan, dat een twee de koelwagen werd besteld. Zo'n wagen is het hele jaar rendabel (de maand december(!) vorig jaar bijvoorbeeld was zeer goed). In de zomermaanden worden de Camping „Linda" te Wemeldinge, die voornamelijk door sportvissers wordt bezocht Heineken reclame speciaal gericht op de buitenlanders die de camping aan de Kanaalweg te Rotterdam bezoeken en volop bier in de kantine. (Foto rechts) J. P. de Regt. Ook hij ziet een dui delijke toename in de categorieën zomerwoningen en bungalows, terwijl er gelukkig voortdu rend ook nieuwe kampeerterrei- koelwagens uiteraard veel ingezet bij de bevoorrading van campings, het doel waarvoor de eerste wa gen primair was aangekocht. In Middelburg hadden wij voorts een gesprek met de directeur van de provinciale V.V.V., de heer nen bijkomen. De watersport is sinds 1961 sterk toegenomen en er ontstaan steeds meer jacht havens. De heer De Regt geeft ook enkele spectaculaire cijfers over de to tale beschikbare kampeergelegen heid in Zeeland: in 1962 waren er ruim 29.000 plaatsen op de cam pings, een aantal dat het jaar daarop was gegroeid tot bijna 38.000. In 1964 waren er ruim 50.000 plaatsen op in totaal on geveer tachtig terreinen. In doorsnee kunnen er zo'n dui zend mensen op een camping „logeren". De gemiddelde ver blijfsduur is 10 a 12 dagen. V.V.V.-directeur De Regt: „Als de winkels goed opgezet zijn en er service wordt gegeven, als er bij voorbeeld koeling aanwezig is en er steeds verse waren in voorraad zijn, dan kan het beslist goed gaan met zo'n zaak." Van het totaal aantal overnach tingen in Nederland vorig jaar nam Zeeland ongeveer 1/6 (vier IFin.-ki r. ,0* (Aat IfsWW* 'BMm! ne;n.W RL Geef een Rondje Heineken goed aangeschreven staat. Er zijn grote campings, Ockenburgh bij voorbeeld, dat met 450.000 over nachtingen in een seizoen de grootste van Nederland is en er zijn kleine, knusse kampeerterrei nen. Eén ding hebben zij gemeen: eind september afscheid. Zijn camping is, zeker in het hoogsei zoen, altijd vol. De meeste gasten bespreken al ruim van tevoren plaatsruimte. De eigenaar of ex ploitant van een middelgrote tot grote camping heeft een druk le ven. Gedurende bijna een half jaar is hij zeven dagen van de week voortdurend in touw. Een man als de heer Van Nunen zit ook in de stille tijd niet stil. In het begin van het jaar heeft hij de kantine met 130 mr uitgebreid en van allerlei accommodaties alsook een toneel voorzien. Die kantine is nu 22 x 22 meter en heeft een apart ge deelte voor de kinderen. Ook is er een nieuwe keuken gebouwd, van waaruit nu complete warme maaltijden kunnen worden geser veerd. In de kantine is zaterdags avonds altijd iets te beleven in de vorm van een film-, cabaret-, bil jart- of dansavond. Het meest ge tapte bier vindt hier gretig aftrek en ,,'t Haasje" heeft een jaarom zet om jaloers op te zijn. Er zijn verschillende soorten cam pings in ons land. De geografische ligging bepaalt meestal de „func tie" van een kampeerterrein. Er zijn strand- of duincampings, boscampings, watersportcampings, kampeerterreinen waar men ver blijft om vandaar tochtjes in de omgeving te maken. Ook zijn er campings, die bijna uitsluitend door sportvissers worden „be woond". En niet te vergeten de doorgangscampings, waarvan bij voorbeeld die aan de Kanaalweg te Rotterdam internationaal zeer miljoen) voor zijn rekening. Het dagtoerisme vertoont ook een sterk stijgende lijn. De laatste tijd winnen onze landgenoten het van de oosterburen. De eigenaar of exploitant van een camping heeft ook zo zijn proble men. Daar kan de heer F. van Nunen van camping 't Haasje" bij Oosterhout over meepraten. Zijn terrein is 5 ha groot en biedt Het restaurant van camping „Duinrell" te Wassenaar is gereed om zijn gasten te ontvangen. plaats aan 1000 tot 1200 mensen. Zeven jaar geleden, zo vertelt hij, begon het seizoen pas in juni en duurde het slechts drie maanden. Op het ogenblik komen de eerste weekend-gasten al begin april en nemen de laatste kampeerders Ook in het vakantiekamp te Hoek van Holland waait de Heineken vlag. De voorraad leeg goed, die in het hoog seizoen wekelijks achter de kampwinkel van „Duinrell" staat. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1966 | | pagina 11