Amateurkunstenaars exposeerden bij Mol-Pauwels N.V. De Spar en de kunst Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden op 16 november 1965 van onze oud agent in Tiel, de heer G. J. Foo ien. De heer Fooien, die 51 jaar was, is gedurende bijna twintig jaar actief in de bierhandel werk zaam geweest. Wij betuigen onze innige deel neming aan zijn nabestaanden. Zijn nagedachtenis zal bij ons in hoge ere blijven. Overzicht van de eerste instructie-avond van Super-Ratio" in Sneek. N.V. Mol-Pauwels, De Spar, 's-Hertogenbosch. De directie van een van onze relaties in de huisverbruiksector, de groothandel in levensmiddelen Mol- Pauwels N.V. (De Spar) in Den Bosch hield gedurende de laatste drie dagen van 1965 in de ontvangstruimten van haar hoofdkantoor een expositie van schilder- en tekenkunstwerken, hijeen- gebracht door vijf Bossche amateur kunstenaars, mevrouw H. van Lan- schot-Prins, Frère Benoit O.S.B., de heer B. H. Brunklaus, mr. J. J. M. Dony en dr. W. Hordijk. Deze drukbezochte expositie, die de naam Amateur '65 droeg, heeft geheel aan de verwachtingen, die de Spar- directie zich ten dien aanzien had gesteld, beantwoord, wellicht deze zelfs overtroffen. Het geheel werd geboren uit een initiatief van De Spar, die in samen werking met een comité van deskun digen, de strijd wil aanbinden tegen „de innerlijke leegte". Bij ons bezoek aan deze artistieke manifestatie zijn wij onder de indruk gekomen van hetgeen amateurkunste naars in hun vrije tijd op het gebied van de schilder- en tekenkunst hebben weten te creëren. Uit gesprekken die wij hadden met de directeur van Mol-Pauwels N.V., de 'heer J. G. van der Heijden, en met de heer Th. A. W. Hopman, commercieel leider van dit groothandelsbedrijf, bleek duide lijk welk een grote waarde de Spar- directie aan deze creatieve vorm van vrijetijdsbesteding hecht. Het lijdt geen twijfel dat hetgeen de Spar-directie de komende jaren in cultureel opzicht wil verwezenlijken, namelijk het doen exposeren van andere kunstzinnige uitingen zoals beeldhouwwerken, plastieken, foto's en dergelijke, eveneens tot een succes vol resultaat zal leiden. De toekom stige opzet van dergelijke tentoon stellingen ziet de Spar-directie in breder verband, uiteindelijk zelfs op internationaal niveau, waardoor het scheppend element in de mens onge twijfeld die waardering zal verwerven waarop het recht heeft. Mr. Dony geeft toelichting op zijn werk. Onder de belangstellenden was ook de oud-burgemeester van Den Bosch, mr. H. J. M. Loeff (derde van links) met zijn echtgenote. Een van de exposanten, mevrouw Van Lanschot in gesprek met de heer Paashuis, leraar aan het door Heineken geadopteerde St. Jans lyceum in Den Bosch. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1966 | | pagina 14