WATEEN ZOMER! Omtoa/ Ant" rrw&st Wij staan nu weer voor de planning voor het zo juist ingetreden boekjaar. Met de meesten uwer hebben onze vertegenwoordigers de streefcijfers voor het komende jaar reeds bespro ken. Mochten er onder u evenwel zijn, die dit gesprek nog niet hebben ge had, laat dan het streefcijfer bij het eerstvolgend bezoek het belangrijkste gespreksthema zijn. U zult zien, dat een hoog streefcijfer, dat u natuurlijk bovendien uit sportieve overwegingen nog overtreffen wilt, uw winst ten goede komt. Deze zomer, de beste sinds de laatste vijf jaren, bracht grote omzetten. Maar toch, De Bilt vertelde het u reeds, was deze zomer geen uitzon derlijk warme. Er is dus alle reden het volgend jaar te mikken op nóg hogere omzetcijfers. Onze vertegenwoordiger of beter gezegd uw vertegenwoordiger, want hij is uw raadsman bij de bierverkoop waarvan hij alle „in en outs" volko men beheerst zal u hierbij helpen. U moogt weten dat Heineken voor haar binnenlandse verkopen in het boekjaar, dat 1 oktober j.l. is aan gevangen, rekening houdt met een verdere omzetstijging. Dat wil zeg gen, dat u daar óók mee moogt reke nen, want de vraag naar Heineken bier zal worden gestimuleerd door een reclame-campagne, veelomvatten- der dan ooit sinds 100 jaar geleden Gerard Heineken de aloude „Hooi berg" (van 1592!) overnam. Heineken is gereed om ook in 1964/65 u weer te voorzien van het voor treffelijke produkt, dat al een eeuw De Bilt heeft ons verteld, dat de zomer redelijk, maar niet uitzonderlijk mooi is geweest. Maar wij voor ons geloven dat er dit jaar heel weinig verregende en verkleumde vakantiegangers waren in ons goede vaderland; de zon heeft ons braaf verwend. Wij tekenen voor méér zulke zomers en u zult daar wel niet anders over denken. Trou wens, u hebt het kunnen merken in uw omzet. Heel duidelijk. En wij als brouwers ook. De omzet is belangrijk gestegen vergeleken met het vorig jaar. Hebt u van die grote stijging van de Heineken ver kopen uw rechtmatig deel gehadOf had u toch nog wel iets meer verwachtf Dan is er werk voor u aan de winkel. deze naam draagt. Het beste bier van Neerlands grootste brouwer, dat wordt geconsumeerd door allen, die van gezelligheid houden. Juist zij drinken immers Heineken? Verreweg het meest getapte bier. Letterlijk en figuurlijk. U kunt daarvan gebruik maken bij uw verkoopactiviteit en zult ervaren, dat u, zó doende, uw streefcijfer in september 1965 nog zult hebben over troffen. Wij wensen u een goed Heineken jaar.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1964 | | pagina 3