NIEUWE BIER- PRIJZEN Met muziek (en Heineken) door de vakantie De heer Rob Albada Jelgersraa, de zoon van een onzer relaties in Breda zond ons onderstaande gezellige foto, waarop u hem, samen met zijn vrienden, als Zeeuwse boeren ver- klleed, ziet afgebeeld. In de afgelopen vakantie zijn zij, al musicerend, door Domburg en omstreken getrokken. Zij oogstten daarbij allerwegen veel succes; soms zelfs werden zij uitgenodigd bij de mensen thuis een stukje muziek ten beste te geven. De bewoners van het huis op de foto be dankten hen met een kistje Heineken bier, dat bij de muzi kanten zeeir in de smaak viel. Op 11 januari jl. is te Kaduna de derde brouwerij van Nigerian Breweries Ltd. officieel in bedrijf gesteld. De brouwerij heeft een capaciteit van 60.000 hl per jaar. Het is mogelijk tot aanzienlijke uitbreidingen over te gaan zonder dat in dat geval de produktie wordt belemmerd. De brouwerij werd ontworpen en gebouwd door Heineken in samenwerking met het ingenieurs bureau Dwars, Heederik en Verhey N.V. te Amersfoort. De foto's tonen u respectievelijk het vooraanzicht van de brouwerij en een gedeelte van de bottelarij. Sinds 1957 hebben de brouwerijen de prijzen kunnen handhaven. De invloeden van verscheidene externe kostenstijgin gen zijn dusdanig merkbaar geworden, dat de brouwerijen per 1 januari j.l. de prijzen hebben moeten verhogen. Ofschoon wij ons bij de vaststelling van de prijzen per 1 januari jl. hebben ge houden aan de richtlijnen van het depar tement van economische zaken, kon de prijsstelling, die resulteerde in een ver hoging voor de consument van respec tievelijk 2 en 3 cent per fles van 30 en 45 cl, niet de goedkeuring van de minister verwerven. Ook aan de voor genomen wijziging van de fustbierprijs werd de goedkeuring onthouden. Dit is de reden, waarom per 1 februari jl. opnieuw een herziening van de prijzen heeft plaatsgevonden. De hiervoor ge noemde verhoging van de consumenten prijs is per 1 februari 1964 teruggebracht tot respectievelijk 1 en 2 cent. Beuw&en

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1964 | | pagina 3