BIJZONDERE DRANKENVAKBEURS IN WOUW - fpr Heineken'» Uier tteJ memt pdapt Het Noordbrabantse plaatsje Wouw stond medio juni gedurende drie dagen geheel in het teken van de door onze agent aldaar gehouden drankenvakbeurs voor horecabedrij ven, slijterijen en winkels. Deze vooral op voorlichting gerichte vakbeurs, die door talrijke belangstellenden werd bezocht, was de bekroning van een door onze agent, Drankencentrale Wouw, reeds vorig jaar genomen initiatief. Na een eerder gehouden proef bracht hij nu een bijzonder goed verzorgde tentoonstelling, die als zodanig in de sector van de dran kengroothandel uniek genoemd mag worden. Heineken was, zowel in het plaatsje Wouw zelf als op de beurs, goed ver tegenwoordigd. Zo kon men op de tentoonstelling een grote display be wonderen, die met advertentieafbeel dingen en reclamemateriaal was op geluisterd. In het bijzonder voor de bezoekers uit de horecasector was een doorzichtige tapinstallatie geplaatst, waar men de loop van het edele gerstenat van fust tot glas kon volgen. Achter de tapkast stond niemand minder dan onze nationale kampioene biertappen, mej. T. de Nijs uit Roo sendaal, die hier, evenals ze het „thuis" doet, haar gasten een perfect glas Heineken serveerde. Speciale vermelding verdient ten slotte de informatiestand, die onze agent in het Parochiehuis had inge richt. Hier kon men rustig van ge dachten wisselen over allerlei onder werpen die betrekking hebben op de drankengroothandel. Op deze beurs waren verder nog vele bekende merken als Van Nelle, Si-Si, Hoppe, Grauwe Hengst, Spa (water), Duyvis (pinda's), Nutricia (chocomel en koffiemelk), Hero, fa. Koks (hotel porselein), fa. Van der Wouw (buf fetten, bars) en andere vertegenwoor digd. Er was ook een speciale, doorzichtige bier tapinstallatie. Achter de tapkast stond onze nationale kampioene biertappen, mej. T. de Nijs uit Roosendaal. Ter gelegenheid van de drankenvakbeurs stond het plaatsje Wouw in het teken van Heineken. Op de beurs was Heineken vertegenwoordigd met een grote display. In het parochiehuis had onze agent een eigen informatiestand ingericht.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1963 | | pagina 7