f2 i GROEI UITGAVE VAN DE HEINEKEN'S BIERBROUWERIJ MIJ. N.V., AMSTERDAM - ROTTERDAM JANUARI 1956 4e Jaargang No. 1 *Het Meest Getapt! Het is een goede zaak om, nu het jaar 1956 nog zo jong is, een terugblik te wer pen op het oude jaar. Een jaar dat zich heeft gekenmerkt door een enorme stij ging van de bierverkoop, een stijging waarmee wij niet alleen hebben „meege lopen", maar waarbij wij ver boven het gemiddelde zijn uitgekomen. We zijn er oprecht dankbaar voor dat wij hierin geslaagd zijn dank zij uw enthousiasme, uw werkkracht en uw wil om net iets meer te bereiken dan een ander. Wij werden hierbij niet alleen gesteund door collectieve en individuele reclame acties, door de extra inspanning die een ieder die zich met de verkoop van ons bier bezighoudt zich getroost heeft, doch ook door een zomer met uitzonderlijk mooi „bier"-weer. Dit alles heeft tot gevolg gehad, dat onze bieromzet in een jaar tijds met ongeveer een kwart is toegeno men. Wanneer u dan bedenkt dat ook onze export geweldig is gestegen we konden ook in het afgelopen jaar onze trotse positie als grootste bier-exporteur ter wereld handhaven dan begrijpt u dat onze technische afdeling vaak haast onmogelijk schijnende problemen had op te lossen om de enorme hoeveelheden bier te kunnen produceren die we ver kocht hebben. Welnu, de komende jaren zullen dan ook in het teken staan van de uitbrei ding van ons bedrijf en van de technische vervolmaking van ons productieapparaat. In 1955 werd reeds het expeditiecentrum in Duivendrecht in gebruik genomen, werden in Rotterdam nieuwe legkelders gebouwd en werd in Den Bosch de eerste paal voor ons nieuwe bedrijf aldaar ge slagen. Het totale uitbreidingsprogram ma is kort samengevat het volgende: A. In Amsterdam wordt de open ruim te aan de Ferdinand Bolstraat opge vuld met een nieuw legkeldergebouw. Daarna komt een nieuw ziederijgebouw tussen het gistkeldergebouw en de be slaande ziederij aan de Stadhouderskade aan de beurt. De eerste paal voor ons bedrijf in 's-Hertogenbosch wordt „geslagen" door onze Directeur Jhr. P. R. Feith (links), bijgestaan door Mr. H. J. M. Loeff, burgemeester van 's-Hertogenbosch. B. In Rotterdam is de uitbreiding der gistkelders onder handen genomen. C. In 's-Hertogenbosch wordt voorlopig alleen een legkelder- en een bottelarij gebouw opgetrokken met alles wat daar bij behoort machinekamerkoelinstallatie enz.). We hebben in Amsterdam en Rotterdam nog voldoende brouw- en gistcapaciteit en het is de bedoeling het jonge bier per tankschip, de Gerritje, naar Den Bosch te transporteren, waar het zal rijpen om vervolgens te worden geëmballeerd in flessen, fusten en blikken dit laatste speciaal voor export) om te worden geëxpedieerd. U ziet een groot programma, een pro gramma dat in 1956 zeker niet afgewerkt zal worden. Wanneer wij weer een zomer krijgen als in het afgelopen jaar dan zullen we er rekening mee moeten hou den dat we wel weer eens moeilijkheden zullen krijgen, doch met de blik gericht op de toekomst zullen we ook in dit jaar de moeilijkheden overwinnen evenals dit in 1955 is gebeurd. We zijn er van over tuigd, dat we met uw medewerking van het jaar 1956 nog een groter succes kun nen maken dan van 1955. Mogen wij eindigen met de wens dat het u in 1956 zowel persoonlijk als zake lijk zeer goed moge gaan en dat wij wat de bieromzet betreft het record van 1955 zullen slaan.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1956 | | pagina 1