Licht en Donker H et zilveren jubileum van Heineken's brouwerij in Soerabaja werd luisterrijk gevierd. Een onderdeel van de feestelijkheden was een gecostumeerde voetbal wedstrijd. Bovenstaande foto toont ons liet uit het kantoorpersoneel samengestelde team met reserves. (Staande, vierde van links, onze directeur jhr. P. R. Feith, die juist een bezoek aan Soerabaja bracht en zich als oud-H.V.V.-er direct liet overhalen aan de match deel te nemen.) Heineken in Soerabaja Goedemorgen heren, hoe gaat het met U? Fijn, dat ik U beiden hier aan tref. kjj Het gaat mij uitstekend meneer Bier- mans. Goedemorgen. Ik snap niet, dat jullie M steeds maar zo goed gehumeurd zijn. Als jullie even veel te regelen hadden met de klanten als ik, dan zou je heus niet zo'n vrolijk gezicht zetten. q Maar beste Donker, het helpt je toch ook jf niet als je met een zuur gezicht rond loopt en ik ben van mening, dat je klanten dat helemaal niet prettig vinden. Daar heeft U groot gelijk in me neer Licht, want het interesseert een klant beslist niet of je moeilijkheden hebt. Echter U moet zich wel interesse ren voor de moeilijkheden van de klan ten. U weet het, de klant is er niet voor U, maar U bent er voor de klant. Dus meneer Donker, U bent mijn klant, kom maar op met Uw moeilijkheden. Och meneer Biermans, moeilijkheden.... IJ U kent ze wel. De klanten zijn zo lastig en ze vragen mij steeds om onmogelijke dingen. Och Donker, dat kennen we allemaal, maar dat is geen reden om niet goed gehumeurd te zijn. Je zult het toch met mij eens zijn, dat wij dit seizoen aanzienlijk meer bier verkochten dan het voorgaande jaar, ondanks bar slecht weer? Maar natuurlijk, heren, en hier mede is toch wel bewezen, dat wij ook bij slecht weer nog veel bier kunnen verkopen. Ik ben er nu wel van overtuigd, dat die )J bierreclame en de acties, die door de brouwerij zijn gevoerd, hun nut hebben bewezen. Hebben jullie voor deze winter weer iets op het programma staan? Inderdaad meneer Licht en daar over wilde ik nu even met jullie praten. U weet, in het afgelopen jaar hebben wij heel wat plannen gemaakt en ook uitgevoerd, maar toch is alles nog niet voor 100% gegaan, zoals wij ons dat hadden voorgesteld. Maar dal spreekt vanzelf, want hoewel ik Jg in de meeste gevallen volledig achter jul lie sta, heb ik toch ook wel eens aan het nut van een of andere campagne getwijfeld en als die twijfel er eenmaal is, dan is het erg moeilijk om je er geheel voor in te zetten. Dat begrijpen wij maar al te goed en daarom willen wij deze winter met al onze agenten discussiedagen organi seren. Het is onze bedoeling om dit te doen in kleine groepen en daarbij het voor en tegen van de verschillende acties en plannen met onze agenten te bespreken. Dit lijkt mij een aardig idee, want bij die l| grote bijeenkomsten is het praktisch on mogelijk om uitvoerige discussies te hou den en ik ben van mening, dat juist discus sies zowel voor de brouwerij als voor ons erg vruchtbaar kunnen werken. En hoe denkt U erover, meneer Donker? Ik heb niet zoveel vertrouwen in deze lf bijeenkomsten. Er wordt veel gepraat, maar daarmee schieten wij toch niets op. Donker, ik moet U gelijk geven, wanneer het enkel zou blijven bij pra ten, maar dat is dan ook geenszins onze bedoeling. Wij streven er naar, om, wanneer wij al pratende goede ideeën opdoen, daarna aan een en ander uit voering te geven. Deze discussiedagen zullen dan ook een ander karakter heb ben dan de z.g. agenten-bijeenkomsten, welke wij in het verleden gehouden hebben. Wij zullen een en ander in een streng zakelijke sfeer houden en trach ten om de tijd en de moeite, die wij ons voor dergelijke dagen geven, zoveel mo gelijk nut te doen afwerpen. Maar meneer Biermans, hoe is het dan Ijj met de grote bijeenkomsten, zoals wij die uit het verleden kennen en die ik toch zeer gewaardeerd heb? Op die kleine bijeenkomsten zul len wij wel merken of Uw collega's er eveneens zo over denken als U, meneer Licht, en als dit zo is dan geloof ik wel, dat wij ook dit jaar weer als opening van het nieuwe seizoen een dergelijke dag zullen gaan beleggen. Ik moet nu gaan, heren, U hoort er binnenkort wel nader over.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1954 | | pagina 4