Licht en Donker WERELDMUZIEKCONCOURS 8 IN KERKRADE T/r erkrade is een dappere plaats en er wonen ongetwijfeld vele IN energieke lieden. Ware dit niet zo, dan zou men het nooit heb ben aangedurfd om, nu voor de tweede maal, gedurende de gehele maand Augustus, onder de rook van de Domaniale mijn, een wereld muziekfeest te organiseren. Uit 16 landen zijn 112 amateur fanfare-, harmonie- en symphonie- orkesten naar Kerkrade getrokken om een edele muzikale strijd te strijden. Een zeer competente jury waarin o.m. zitting hebben l'aul Walter, dirigent der Wiener Philharmoniker en van de Weense Staatsopera, de Nederlander G. Boedijn en de Australiër Frank Wright, beoor deelde de prestaties van de 112 orkesten. Mooi zo, zult U zeggen, maar wat heeft het bier hiermede te maken? Wel, voor wie Zuid-Limburg kent, is dit geen vraag. Geen muziekfeest of het wordt een volksfeest, geen volksfeest of het wordt een bier feest. Op de feestterreinen waren twee tijdelijke cafébedrijven ge sticht van enorme omvang. Duizenden mensen konden zich hier laven en tegelijkertijd luisteren naar allerfeestelijksle muzikale prestaties van bekende orkesten. De Heineken's Brouwerij had, in collegiaal overleg met de Brand's Brouwerij te Wylre, gezamenlijk Een overzicht van de grote „Ober Btryern" waar 1550 mensen een zitplaats konden vinden met deze brouwerij de bierleverantie voor dit grootse feest weten te verkrijgen. Er is veel bier gedronken, zelfs zeer veel en dat niet alleen op de feestterreinen maar ook in de wijde omtrek, want de 200.000 gasten die in deze weken door Kerkrade zijn ontvangen verspreidden zich uit den aard der zaak over de gehele omgeving. Zo werd een Wereld muziekfeest tot een Limburgs bierfestijn! Bier bij speciale gelegenheden Q Goede morgen Licht. Je kijkt er van op ,3 dat ik jon eens kom bezoeken. £2 Inderdaad Donkerdat had ik niet ver ify wacht. Het is zeker het mooie weerdat je de deur heeft uitgejaagd. 's avonds niet graag koffie drinken, omdat ze daarvan niet goed slapen. Zeker, daar heb je gelijk in. Ikzelf drink 's avonds nooit koffie. Stom van me, dat ik daar nooit verder over ge dacht heb. Je ziet weer, Donker, die praatjes zijn toch geen verloren tijd. Je hebt me een prachtige tip gegeven. Maar vertel verder. wel 1000 kistjes per jaar, voor mij met mijn 3 bioscopen. Zeg Donker, ik loop nog met een paar ||j plannetjes rond en het betreft de ver koop van Stout en de Winkelverkoop. Biermans komt hier overmorgen met me praten. Wat zou je ervan denken, als je dan eens hierheen kwam? Ik wilde n.l. toch eens zo'n cursusdag in de brouwerij meemaken. Voel je daar iets voor? Welnee man, ik trek er de laatste tijd steeds op uit. En dit bevalt me best. Ik heb ook aardig succes gehad. Donker, je maakt me nieuwsgierig. Wat heb je gedaan, vertel op kerel. Jij weet, dat mijn vrouw en ik liefheb- jn bers zijn van een bioscoopje. Nu heb ik me er steeds aan geërgerd, dat je in de pauze bijna nooit bier ziet. -• Ja, die ergernis heb ik ook steeds. Maar de mensen drinken nu eenmaal koffie in de pauzes en ik zie niet in, hoe ik dit zou kunnen veranderen. Ik ben blij, dat ik nu eindelijk eens ook tJ met iets kan komen, waarmee ik jou kan helpen. Ik ben er n.l. in geslaagd om wel bier verkocht te krijgen in die pauzes. )|j Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? 9 Wel, ik ben eens met de exploitant van de buffetten gaan pralen. Deze had er eerst niet veel oren naar iets aan de bieruerkoop te doen. Hij vond het al lang prachtig, als het publiek maar koffie dronk. Ik heb hem er echter van weten te over tuigen, dat er een heleboel mensen zijn, die Welnu, ik heb van de exploitanten van alle drie de bioscopen, die ik tot klant heb, gedaan gekregen, dat hij een kwar tiertje voor de pauze een aantal flesjes uit de koelkast haalt en ze op de tafeltjes in de foyer zet. Natuurlijk met een goed schoon en nat glas erbij. 8 En hoe gaat dat nu met de open flesjes, die niet worden gebruikt? Er zijn geen open flesjes. Die laten we in netjes dicht. Ieder, die een biertje wil drinken, maakt zelf het flesje open. Daarom is er een opener aanwezig op elk tafeltje. gj Maar dat kost je toch een boel openers, (J want die zullen ze wel meenemen. Q Niets daarvan, want die openers zitten 9 met een kettinkje aan de tafeltjes vast. Ik merk wel, Donker, jij bent losgeko- men. Nu kunnen xve wel weer eens onze koppen bij elkaar steken. Ik merk wel twee weten meer dan één. Maar wat verkoop je nu in die bioscopen? Dit komt uit op gemiddeld een kistje kgj per avond per bioscoop. Het is natuur- lijk niet zoveel, maar het zijn toch zeker Ik heb daarover al eens mijn gedachten jn laten gaan. Maar deze zomer heb ik het zo druk gehad, dat ik niet ben ver der gekomen dan denken. Ik voel er wel xvat voor om eens dieper te gaan treden in die Winkelverkoop. Ik ben dus morgen van de partij. Intussen wens ik jou veel succes met je bioscopen, en denk eraan, we gaan het seizoen tegemoet. p» Reken maar, dat ik daar achterheen zal zitten. En nu denk ik tegelijk nog aan andere mogelijkheden, zoals clubavon den van verenigingen en niet te vergeten personeelsavonden van de fabrieken. Ik zal eens naar Jansen gaan en met hem bespre ken, wat we er aan kunnen doen om zoveel mogelijk van die avonden bij hem in de zaak te krijgen. Hij is daar best voor ingerichten dan zit mijn leverantie meteen goed. Al pratend komen we tot goede ideeën. 11 Alleen ik vergeef hel die brouwerij niet, dat ze onze ideeën zo maar open en bloot in de krant schrijft. 7.o kan de concur rentie er ook van profiteren. Geen zorgen, Donker. Dat dit in dat krantje staat, zegt nog niets. Het gaat om de uitvoering. Daar kan dat krantje ook niets aan doen. Dat moeten wij doen. Je weet het: systematisch, agressief en vooral volhouden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1954 | | pagina 3