if Licht i en Donker if I-I i i sonnet op öe QRote öoRst 'I Od Oo aO öO o O aO Betere zaken Morgen Donker. Hoe gaat hetHeb je mijn raad opgevolgd? Ben je geslaagd met het organiseren van een caféhou ders-cursus? Ach nee man. Eerlijk gezegd heb ik er nog niet veel aan gedaan. Donker, man, ik xuil me niet met jouw }gj zaken bemoeien, maar ik kan het je aanbevelen. Die dag, die ik heb georga niseerd was reuze geslaagd. Mijn klanten waren er enthousiast over. Q En zijn het nu allemaal eersteklas bier- tappers gexvorden? Ach nee man, maar dat had ik ook niet verwacht. Het grootste voordeel is, dat de klanten, die die cursus hebben mee gemaakt stuk voor stuk belangstelling heb ben gekregen om het goed te doen en niet alléén om het bier goed te tappen, ze stellen er nu ook een eer in wanneer ze meer verko pen. Natuurlijk wakker ik deze belangstelling aan. Ik houd nu regelmatig hun omzetten bij en daar spreek ik dan over met hen. Je moest eens zien hoe enthousiast ze zijn, als ze mer ken, dat hun bieromzet vooruit gaat. Licht, jij bent toch een bijzondere kerel. |b Hoe kom je toch altijd aan dat opti- misme? Geloof Donker. Ik geloof te zullen sla- |g gen. Ik geloof in een goede stemming en in samenwerking. Niet alleen in een samenwerking met de brouxuerij, maar ook in een samenwerking met mijn klanten. Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk. II ('een dat je klanten meedoen. Je begint mij ook al over te halen. Ja Donker. Maar ik ben inmiddels ook Jg al begonnen met nummer twee van mijn programma. Ik bespreek nu regelmatig met mijn klanten de mogelijkheid, om meer bezoekers in hun zaak te krijgen. f=j Wat heb je nu weer in je hoofd? Hoe ■J denk je dat voor elkaar te krijgen? Ik heb me eens afgevraagd, waarom de Jg mensen wel naar zaak X gaan en niet naar YIk spreek daar ook wel over met het publiek. Bijna altijd kom ik dan tot de conclusie: men zoekt goede consumpties, tegen redelijke prijzen, maar vooral ook sfeer. Dit alles is dikwijls gemakkelijk te bereiken met eenvoudige middelen. Ja, maar dat kost geld. En kan jij dit van de brouwerij los krijgen? Ik heb me de woorden, die werden ge- )g sproken op die laatste agentenvergade ring n.l. „Het bier is pas verkocht als het in het keelgat vloeit van de cafébezoeker" goed in de oren geknoopt. Eerst dan is de taak van ons bierverkopers afgelopen. Dus is ook dan pas de bemoeienis van de brouwerij achter de rug. Als ik dan ook de overtuiging heb, dat met een of andere financiële hulp hel bezoek aan een café kan worden ver hoogd, en dus ook de bieromzet, dan vinden mijn voorstellen bij de brouwerij in ieder geval gehoor. Sfeer! Ik houd me echter aan het devies: met finan ciering koop ik de mogelijkheid om te kun nen verkopen. De brouwerij xueet, dat ik die mogelijkheid dan ook uitbuit. SWat jij allemaal doet, zou ik nooit kun nen. Ik heb dat enthousiasme van jou niet. Natuurlijk kun jij dat ook, net zo goed |g als ik of wie ook anders. Wat jou man- ,51 keert is maar één ding. Jij gelooft niet in jezelf. Ik moet nu weer weg. De volgende keer ver tel ik je nog eens over mijn andere plannen. Adieu en succes. O Heer, als wij gelagen zetten en wij zijn feestende tesaam, wil dan zozeer niet op ons letten, dat schaadt slechts onze goede naam; wij dragen hoeden, Heer, geen petten; er staat een clivia voor 't raam; wij wonen in een keurig nette omgeving; wij zijn niet onbekwaam; maar Heer, het bier komt van Uiu [granen en 't loopt zo soepel in het glas; wie ooit als ik zo dorstig was bemint als ik de koele kranen en bidt, al komt het niet te pas, dat nimmermeer zijn dorst genas! vdz OD oO oO aO oO oO flO dO O'CD

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1954 | | pagina 3