PMT Heineken en de Tour de France Biertapwedstrijden 1954 Voetbalherinneringen aan Veghel Op 8 Juli start de grootste wielerwedstrijd van alle landen, de Tour de France. Ditmaal heeft de Tour voor ons land een bijzondere betekenis, niet alleen rijden wij mee met een sterke ploeg onder de bezielende leiding van Kees Pellenaars, maar wat bovenal de belang stelling zal wekken is dat de Tour start in het Olympisch stadion te Amsterdam. De eerste étappe op Nederlands gebied; een ongekend evenement in de sportwereld, honderdduizenden wielrenenthousiasten zul len voor dag en dauw hun haardsteden ver laten om zich te scharen langs de route die de tour neemt. De organisatoren rekenen zelfs op een millioen belangstellenden. Natuurlijk wordt bij een dergelijke gebeur tenis de publiciteit niet vergeten en ook de Heineken's Brouwerij zal acte de presence geven. In de caravane publicitaire, die voor de ren ners uit rijdt, zullen 5 wagens van de brou werij meerijden. Een vliegtuig met sleepnet waarop onze slagzin voorkomt zal steeds boven de dicht bezette route cirkelen en tienduizenden zullen kunnen genieten van de sprints op de Boulevard te Scheveningen en op de weg dwars door Breda waar Hei neken's Premies verreden zullen worden. Heineken heeft zich verzekerd van de reclame exclusiviteit in onze branche zodat wij ver zekerd kunnen zijn van de volle aandacht. Hoewel dit rennersfeest zich afspeelt in het westen van het land en U dus niet allemaal rechtstreeks zakelijk hierbij geïnteresseerd bent is het toch goed wanneer U weet wat hier te gebeuren staat en hoe de Heineken's Brouwerij met reclame op dit gebeuren in haakt want ook uit Uw rayon zullen tien duizenden enthousiaste wielersportliefheb bers de weg bevolken, de reclame zien en horen en daardoor nogmaals geattendeerd worden op de beste drank vóór, tijdens en na de Tour de France, nl. Heineken's bier. De biertapwedstrijden 1954 zijn ontegenzeg lijk een groot succes. Hoe kan het ook anders? De sfeer bij deze wedstrijden is er niet alleen een van sportiviteit, maar dank zij de gezel ligheid van het vak ook een van gemoedelijk heid en collegialiteit, want dat hangt nu eenmaal ten nauwste samen met het artikel waar alles om is begonnen. Een groot aantal wedstrijden is reeds gehou den en vele beste biertappers hebben reeds hun krachten gemeten. Maar nog zeer velen worden verwacht op de komende wedstrijden. Aan U de taak om te zorgen dat ook Uw afnemers zich melden als deelnemer. Hieronder volgt een lijst van de plaatsen, waar nog wedstrijden zullen worden gehou den. Dit is het laatste programma dat in dit blad wordt gepubliceerd, want op 31 Augus tus is al weer de eindwedstrijd in het Concert gebouw te Amsterdam. Daar zal, evenals het vorige jaar, de strijd worden gestreden om de titel van „de beste biertapper van het jaar". De volgende wedstrijden hebben we nog te wachten: 2 Juli: Eindhoven, in Limburgia 6 Den Bosch, in Nrd. Brabant 9 Helmond, in Zaal Drouen 13 Breda, in de Schuur 20 Bergen o. Zoom, in Thalia 23 Middelburg, zaal wordt nader opge geven 27 Weert, in Apollo Zaal 30 Maastricht, zaal wordt nader opge geven 3 Aug.: Heerlen, zaal wordt nader opge geven KOFFIE EN BIER I De bekende Franse ballerina Ludmilla Tsherina, zo wordt uit Flollywood bericht, heeft het antwoord gevonden op de hoge koffieprijs: zij drinkt bier bij het ontbijt! (Het Vrije Volk) KOFFIE EN BIER II Twee zielen één gedachte. Van een Franse ballerina in Hollywood naar een Rotter damse tramconducteur is tegenwoordig maar een stapje. In de tram vingen wij een uit lating op van een practische conducteur: „Ze motten het zellef wete, me vrouw en ik hebbe afgesproke dat we bier drinke in plaats van koffie". Als de ballerina en de tramconducteur hun goede voornemens nu maar volvoeren 10 Aug.: Hoorn, in de Witte Engel 12 Den Helder, in Formosa 20 Gouda, in Kunstmin 26 Venlo, zaal wordt nader opgegeven 31 Finale in het Concertgebouw te Amsterdam. Alle wedstrijden vangen aan om 14 uur 30. Deelnemers kunnen zich opgeven bij het Centraal Brouwerij Kantoor, Herengracht 282 Amsterdam, of bij de Brouwerij. 8 Mei 1954 is een datum, die bij een vijftig tal personen lang in het geheugen zal blijven. Op deze dag speelde een Heineken's elftal, bestaande uit spelers van 18 tot 60 jaar, een voetbalwedstrijd te Veghel tegen II mede werkers van onze Kroon-grossier de firma J. H. v. Eerdt. Deze bijzonder aantrekkelijke wedstrijd had een uitermate vriendschappelijk karakter. De partijen wogen vrijwel tegen elkaar op. Door een toeval wist Heineken de weegschaal in het laatste stadium van de strijd in haar voordeel te doen overslaan, zodat de punten- winst naar het westen ging. Nadat de scheidsrechter voor de laatste maal had gefloten ging het gehele gezelschap in triomph naar de grossierderij waar de maal tijd werd genuttigd. Hier over zou reeds een geheel verhaal te schrijven zijn. De plaatsruimte ontbreekt ons hiervoor. We vergeten ech ter nooit meer, dat Bra bantse worstbroodjes en Heineken's Bier een combi natie is om over te jubelen. Diep in de nacht ging ieder zijn haardstede weer opzoeken, uiterst voldaan en met het heerlijke gevoel, dat hier in alle opzichten weer iets groots was ge presteerd. Heer v. Eerdt, heel veel dank!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1954 | | pagina 2