nJ Seinekeit's Bier UITGAVE VAN DE HEINEKEN' IERBROUWERIJ MIJ. N.V., AMSTERDAM ROTTERDAM aat onó klinken! 'Het Meest Ie tapt! JULI 1954 2e Jaargang No. 4 Ja, laat ons klinken maar nü nog niet We klinken aan het einde van dit boekjaar, wanneer blijkt, dat de stijging van de omzet, welke zich de laatste maanden manifesteerde en die geen tekenen van afzivakking vertoon de, zich heeft gehandhaafd tot de laatste dag van het seizoen. We willen U echter wel ver klappen, dat wij niet ontevreden zijn; de gehele bieromzet in Nederland stijgt, en wij, Heineken's Brouwerij, hebben behoorlijk ons aandeel in deze stijging. Cijfers noemen wij niet; dal zou in dit stadium niet verstandig zijn. We kunnerï alleen zeggen dat wij tevreden zijn. Tevreden, ja, tot nu toe, want wie juicht voordat hij over de brug is maakt kans er in het midden doorheen te zakken. Juist wan neer het goed gaat dienen we allen gezamen lijk extra aan te pakken. De concurrentie zit niet stil en zij komt niet meer alleen uit het binnenland, maar ook van over de grenzen. Iedereen tracht zijn deel te krijgen van de stijgende bieromzetten in Nederland, wij moeten zorgen het grootste deel in de wacht te slepen. Willen wij klinken in October dan zullen we hard moeten werken in Juli, Augustus en September. Dat toch zijn de maanden die gelden als hoogtijmaanden voor de bierver koop. Warme maanden naar wij hopen, vacantiemaanden, maanden waarin het vreemdelingenverkeer, naar wordt verwacht, weer een hoogtepunt zal bereiken, maanden voor U en voor ons van hard werken maar ditmaal hard werken met een practisch zeker succes. Wat U moet doen? Er is geen recept te geven dat gelijk is voor U allen. Een ieder, die zijn eigen rayon kent, weet wat er nog te bereiken is en mocht U het niet welen dan dient U zo snel mogelijk Uw rayon te analy seren. Dan dient U na te gaan welke moge- De hierbij afgebeelde plaat is beschikbaar voor slijterijen en winkels. Deze plaatdie is ontworpen door de Parijse Amerikaan Wirthis bijzonder mooi van kleur en tekening. De showcard is zeer groot (96/72 cm) en dit zal de toepassingsmogelijkheid beperken tot die zaken waar men de plaat wil gebruiken als achterwand van de etalage of waar men haar een permanente plaats in de zaak aan de wand wil geven. Het ligt niet in de bedoeling deze plaat rigoureus te gaan verspreiden. U gelieve in overleg met onze vertegen woordigers de zaken uit te zoeken die voor deze vrij kostbare showcard in aanmerking komen. lijkheden er nog braak liggen; vacantiekolo- nies, kampeer centra, sportterreinen, misschien zijn er zelfs nog winkels die tot heden niet door U zijn bezocht. Dan moet U gaan praten met Uw afnemers-caféhouders over de moge lijkheden om in hun zaak de omzet te ver hogen. Blijft er één achter bij de anderen, dan is het zaak dat U samen met hem de oorzaken opzoekt en tracht te komen tot een verbetering van de toestand. Wat U niet moet doen is afwachten tot de bieromzet, die er is, naar U toekomt. Neen, U moet naar die bieromzet toegaan en zorgen dat U uw deel in de wacht sleept, één hectoliter met moeite en vakmanschap veroverd geeft meer voldoening dan 10 hectoliter die U in de schoot geworpen krijgt. Op onze steun kunt U rekenen, onze verkoopsleiders en onze vertegenwoordigers zullen U altijd gaarne met raad en daad ter zijde staan, van onze reclamesteun kunt U overtuigd zijn. Laten we dan ook tezamen de zaak aanpakken en zorgen dat we op 1 October kunnen klinken op het succes dat de zomer van 1954 ons heeft gebracht!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1954 | | pagina 1