CAFÉHOUDERS CURSUSSEN Het was een magnifiek Heinekensfeest, maar wanneer men 40 jaar „in het bier" zit dan is men zo langzamerhand een figuur gewor den in de bierwereld en dan komen niet alleen familieleden maar ook de naaste kennissen gaarne hun gelukwensen aanbie den en zo zagen wij dan ook vele collega's van andere brouwerijen de jubilaris de hand schudden. Het was een gul, collegiaal en joviaal feest zoals dat van „biermensen" mag worden verwacht! Onze Directeur, de heer J. M. Honigen mevrouw Honig wensen de jubilaris en mevrouw Bolhoven geluk. pater familias te huldigen met dit bijzondere jubileum en het was de heer Baggerman, Heineken's agent te Haarlem, die sprak na mens de agenten uit het Amsterdamse rayon. In zijn sympathieke toespraak belichtte hij de figuur Bolhoven zoals de agenten hem zagen; nooit kijkend naar eigen belang, steeds pal staand voor de belangen van de brouwerij en altijd een open oog voor de mogelijkheden, de moeilijkheden en de interessen van de agent, kortom een man waarop men kan bouwen. De heer Baggerman beëindigde zijn toespraak met de aanbieding van een zilveren sigaren doos en een zilveren bonbonnière voor de jubilaris en zijn echtgenote. Hiermede zeg ik allen dank, die de dag van mijn jubileum tot een voor mij onvergetelijke hebben gemaakt. De talrijke blijken van belangstelling, welke mij in velerlei vorm bereikten, hebben mij diep getroffen. Ik hoop nog verscheidene jaren in de beste verstandhouding met U allen te mogen samenwerken. Op 20 Januari j.l. werd op onze brouwerij te Amsterdam de eerste cursus voor caféhouders ge houden. Het ligt in de bedoeling dergelijke één- dags cursussen te herhalen zo veel als er behoefte aan bestaat. Wanneer U dit blad in handen krijgt zal de tweede cursus al weer achter de rug zijn, want het enthou siasme van de eerste groep heeft stimulerend ge werkt. De cursussen zullen, al naar behoefte, te Rotterdam of Amsterdam op de brouwerij worden gehouden terwijl de mogelijkheid er is om in de provincie dergelijke bijeenkomsten te organiseren, wanneer tenminste voldoende belangstelling kan worden opgewekt. Het programma van deze dagen is zeer eenvoudig gehouden, twee punten worden behandeld: de bier behandeling en de administratie. Niemand zal er aan twijfelen of het wel nuttig is deze nunten met de heren caféhouders door te nemen, want veel wordt er op deze gebieden gezondigd. Uit de zeer geanimeerde discussies, die na de voor drachten onder het genot van een goed glas Hei- neken s bier volgden, bleek wel dat de behoefte aan goede voorlichting allerwege aanwezig was. Wij doen dan ook een beroep op U om Uw afne mers te wijzen op de mogelijkheid een dergelijke bijeenkomst te organiseren. U kunt de namen van de belangstellenden opgeven aan onze vertegen woordigers of rechtstreeks aan ons kantoor te Amsterdam of Rotterdam. De heer A. Jens bespreekt de biertapinstallatie

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1954 | | pagina 2