UITGAVE VAN DE HEINEKEN'S BIERBROUWERIJ MIJ. N.V., AMSTERDAM - ROTTERDAM vragen w aandacht JUBILEUM M. BOLHOVEN MAART 1954 2e Jaargang No. 3 et Meest lïetapt! voor Stout Men zegt wel eens dat stout een moeilijke drank is. Wij geloven echter dat Stout het zelf erg moeilijk heeft; het wil zo graag verkocht worden in de winter en juist in de beste wintermaand, December, moet het veel aan dacht, die anders aan hem besteed zou wor den, afstaan aan zijn vriend en collega het Bokbier! Daarom roepen wij U tweemaal per jaar op om aandacht te schenken aan stout, éénmaal in September en éénmaal na afloop van de bokbierperiode Onze eerste oproep heeft tot onze grote vreugde succes gehad, want uit de cijfers blijkt dat de omzet van stout in October, November en December met 20% is gestegen in vergelijking met de overeenkomstige pe riode van het vorige jaar. En nu de tweede ronde! U heeft het bewijs geleverd dat Heineken's Extra Stout een goed verkoopbaar product is; blijf er dan ook nu actief mee werken en gebruik de kansen die dit bier U, speciaal in dit seizoen, biedt. U kent de reclamemiddelen xvelke wij voor stout hebben: de caféplaat, het stoutcarton dat voor winkels zeer geschikt is, de stout- folder en als nieuw medium het plakstrookje, te gebruiken in menu's, prijscouranten enz. Wij vertrouwen dat U actief met dit reclame materiaal zult werken, want alleen wanneer U zelf het reclamemateriaal met Uw afne mers bespreekt en het zelf op de juiste plaats aanbrengt zult U succes hebben. Bedenkt U tevens hoe prettig het is in dit seizoen met een drank bij Uw afnemers te kunnen komen die bij uitstek een winter- drank is. Vele afnemers van U zullen in de winter de interesse in bier min of meer verliezen; door Uw praatje over stout zult U dan niet al leen het directe resultaat kunnen boeken van de verkoop van enkele kisten stout, maar bovendien, en dat is tenminste zo be langrijk, wekt U bij de betreffende caféhou der of winkelier weer interesse voor bier in het algemeen. 7,o vervult de stoutverkoop in de winter een dubbele rol. We mogen dit nooit uit het oog verliezen en ons enthou siasme voor Heineken's Stout dient er nog extra door te worden aangewakkerd. 15 Februari was een grote dag voor de Brou werij te Amsterdam en speciaal voor onze verkoopleider de heer M. Bolhoven. Op die dag toch was de heer Bolhoven 40 jaar aan ons bedrijf verbonden. Daar het niet de gewoonte is om in „Het meest getapt" brouwerij-jubilea in extenso te bespreken zouden wij ons tot deze een voudige mededeling kunnen beperken. We willen echter toch nog een paar woor den aan deze dag wijden, want op één van de hoogtepunten van het feest, nml. de grootse receptie in het Apollo Paviljoen te Amsterdam, is weer eens gebleken welk een merkwaardige band allen, die zich met de verkoop van Heineken's Bier bemoeien, bindt. Wij spreken zo graag van de grote Heine ken's familie; welnu op deze receptie was de gehele familie weer eens bij elkaar en we konden dan ook beter spreken van een groot familiefeest dan van een officiële receptie. De hele Heineken's familie was in feestelijke stemming naar Amsterdam getrokken om de Bij de foto: De heer B. J. Baggerman biedt namens een aantal agenten uit het rayon Amsterdam de heer Bolhoven een zilveren sigarendoos aan.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1954 | | pagina 1