VJ meynöeRt Bothoven op den Weled. Heere die op 15 February 1954 veertigh jaeren in 't Bier sit. IV1 eyndert, die vóór veertigh jaeren Aentradt op het Bierkantoortjen Naulyckx onder uyt syn broeckjen, Naulyckx boven uyt syn boordt jen Meyndert die als crullenjonghen Deedt zo veelderhande saecken Die een jonghste clerck syn leven Soet en bitter conden maeken; Die voor syn gesnorde baesen Nacr de Aelbert Cuyp moest loopen Om aen 't Craenipjen soute haeringh Of een suure Bom te coopen Die alleen met const- en vlieghwerck Syn cantoorkruck con bestyghen ISaedemael dat dingh so hoogh was, Dat ervan de hick soudt kryghen; M Die met veel te cleyne handen Schreef in veel te groote boecken Meyndert moest in 't swacre Leven Self syn eyghen wegh maer soecken! Syn com pas was goedt in orde Want dacr groeyde in die jaeren Uyt het onaensienlyc clerck jen Eén der hechtste Steun pilaer en Van de Saeck! Men siet syn naem nu Met Pépé en struyse haelen Onder acten en Quitantien, Brieven en Proces-Verbaelen. In de moeylyckste Transactiën Wil men graegh syn Meeningh hoor en: Die in t Sweet, syn Voor en ploeghde. Ooghst nu eyndlyck 9t rype Koor en! Blyf nogh vele Jaeren by ons Wercker van den ouden Stempel; Jaerlycks stappen soveel Lieden Voor het eerst over de Drempel Van 't cant oor. Wees hun een Teecken Van hetgheen is te bereycken Als je Harsens in je Hoofdt hebt En twee Ooghen om te kijcken! vdz De heer ^Bolhoven zoals velen hem kennen 292000 Wanneer iemand 40 jaar bij een brouwerij werkt en gemiddeld iedere dag 4 glazen bier drinkt dan kan hij bij zijn jubileum terugzien op een gebruik van 146 hl 14600 liter 58400 glazen 292000 slok ken bier. NIET WAAR! En dan zijn er nog steeds mensen die bewe ren dat bier loom maakt en de activiteit vermindert SCHANDE! Eerst nu is aan het licht gekomen dat de bierautomaat welke in 1914 op de brou werij aanwezig was aanzienlijk meer halve liters bier heeft afgegeven dan er stuivers werden ontvangen. Technici hebben vastge steld dat natgemaakte stuivers bleven „han gen" en het bier lange tijd deden door stromen. De dader(s) liggen ditmaal niet op het kerkhof!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1954 | | pagina 3