m Wat anderen ervan zeggen r ^Qeceptie -J Zijn zuster: W. Volkers: F. N. Vogtschmidt: Maandag 15 Februari zal van 3 uur 30 tot 5 uur 30 een receptie gehouden worden in het Apollo Paviljoen, Apollolaan 2, Amsterdam Z., ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de heer M. Bolhoven. Tijdens deze receptie zal de officiële hul diging plaats vinden. U kunt het Apollo Paviljoen bereiken van het Centraal Station af met lijn 24, halte Beethovenstraat hoek Apollolaan, en met lijn 25, halte Churchillaan, van het Amstel- station af met bus E, halte Apollo Paviljoen. Wij hopen U op 15 Februari in het Apollo Paviljoen te ontmoeten. Het Zijn vrouw: Ik kende hem al toen hij nog maar 16 jaar was, hij zat toen op de afd. Kas, laatste raam links van het oude kantoor. Neen, laat mij maar niets over hem vertellen, dat doen anderen wel op zijn jubileum, ik weet altijd meer te vertellen en daarom zwijg ik! Eén keer ben ik van hem geschrokken! Hij was nog maar kort bij de brouwerij, het was misschien in 1915 of '16, toen hij met een wagen werd thuisgebracht. Er moest een ongeluk gebeurd zijn maar voordat de paniek zich volledig van ons kon meester maken kwam de aap uit de mouw; het was het resultaat van een stevig brouwerijfeest, het eerste, een beetje onwennig nog. W. M. van Haatten: Een herinnering? Natuurlijk! Er zijn er wel duizend maar hier is er één. Toen onze vroegere directeur, de heer Stikker, mij bij mijn komst op het kantoor van Heineken in kennis bracht met de ver schillende functionarissen met wie ik in de toekomst zou moeten samenwerken wandelde ik, na zojuist handen geschud te hebben met de heer Bokhoven, door de nauwe gang die toen nog het achter- en vóórkantoor met elkaar verbond. Plotseling draaide de heer Stikker zich om, wees in de richting van onze huidige jubilaris, keek mij betekenisvol aan en zei, de wijsvinger naar het hoofd brengend: „Hou die in de gaten, die is daar goed gestoffeerd". Het heeft niet lang geduurd voor ik de juistheid hiervan kon verifiëren, doch wat in de dagelijkse omgang nog waardevoller bleek, was zijn collegialiteit en sportiviteit. Maart 1917 kwam ik als nieuweling bij de brouwerij en maakte daar kennis met Mein- dert Bolhoven, toen al een energiek en hardwerkend leermeester, die mij snel weg wijs maakte in de geheimen van het brou- werijbedrijf. Er werd hard gewerkt, op de expeditie begonnen wij om half zeven en 's Zaterdags om half zes, bovendien om de andere dag „jour", d.w.z. tot 's avonds acht uur overwerken om de kassier te assisteren. Dat dit .assisteren' hoofdzakelijk bestond uit het aanslepen van ontelbare potten bier voor de hoofdkassier doet er minder toe. Toch zag Bolhoven kans om in zijn vrije tijd met enkele van zijn collega's de Sportclub H.B.M. op te richten. Hij was geen groot voetballer maar toch was hij de niet te pas seren half back van ons elftal dat in het seizoen 1920/21 ongeslagen kampioen werd van de Amsterdamse Kantoorvoetbalbond. Mr. H. Harmens: Gaarne wil ik in dit kort bestek de gedach ten weergeven, die tot mij komen ten aanzien van de jubilaris van heden, Meindert Bolhoven. Al was in de eerste jaren waarvan ik kan spreken, onze samenwerking slechts gering, doordat onze functies in het bedrijf zo ver uiteen lagen, met de groei der jaren is een goede samenwerking ontstaan en met die samenwerking mijn grote waardering voor de arbeid van Bolhoven. Zo is er in de laatste jaren een arbeids- vriendschap gegroeid, die wellicht niet dage lijks tot uiting komt en ook niet behoeft te komen, doch die zich steeds manifesteert als de gelegenheid zich voordoet. Moge dit ook in de komende jaren zo blijven. Dit is mijn gedachte en mijn wens voor mijn vriend Bolhoven. Ik heb het voorrecht gehad tientallen jaren met hem te mogen samenwerken en ik kan zeggen dat de heer Bolhoven geen gemak kelijke baas is, dcch voor degene die wil werken is hij een prima chef en een gewel dige steun in het werk. De heer Bolhoven is streng zakelijk doch tevens bijzonder prettig en gemoedelijk in de omgang. Laten we hopen nog jarenlang met deze „baas" te mogen samenwerken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1954 | | pagina 2