s J UITGAVE VAN DE HEINEKEN'S BIERBROUWERIJ MIJ. N.V., AMSTERDAM - ROTTERDAM 1914 15 Februari 1954 M. BOLHOVEN et Heest betapt! WMÊMm JJet is A gen) is mij een groot genoegen ter gele genheid van het 40-jarig jubileum van deze voortreffelijke medewerker in deze feestuitgave enige woorden van erkentelijk heid en dank te kunnen neerschrijven. Veertig jaar is hij in dienst van de Brou werij! Men zou zo denkendus met een oud heertje te doen te hebben. Dit is echter allerminst zo, want onze jubilaris is van jongs af aan een energiek mens geweest en hij is dan ook vroeg begonnen! Op zijn 16de jaar kwam hij onze gelederen versterken en dus is hij nu pas 56 jaar oud en daarom, wat zijn leeftijd betreft, nog lang geen veteraan! Maar al moge hij dan in leeftijd nog geen veteraan zijn, wanneer ge met hem spreekt, dan bemerkt ge al gauw, dat er een man aan het woord is, die zó allround en zó doorkneed is in onze zaken, als wellicht geen ander en in dat licht bezien kunnen we hem gerust vandaag de ere-titel van veteraan geven, gehard in de strijd voor het groot maken van de Heineken's Brouwerij, waar mede hij zich op zo voorbeeldige wijze heeft vereenzelvigd! Door zijn grote ervaring en gedegen kennis van de verkoopsorganisatie van het Rayon Amsterdam, heeft hij met zijn gezond oor deel en zijn nuchtere kijk op mensen en dingen, een positie van de allereerste tang bij ons verworven. Voor de Directie en zijn collega's is hij een uitnemend raadgever en voor hen die onder hem staan een betrouw bare gids door de doolhof van moeilijkheden, die er dagelijks zijn te overwinnen. Hij moge klein van gestalte zijn, maar in onze orga nisatie is hij uitgegroeid tot een grote hoogte. En daarmede, mijn beste en hooggeachte jubilaris, willen wij allen U heden zo gaarne gelukwensen. Door niets hebt ge U van de zvijs laten brengen, ge hebt alleen maar héél hard gewerkt en met welk een succes! en nooit of te nimmer hebt ge U zelf daarbij op enigerlei wijze op de voorgrond willen plaat sen! Stoer en rechtuit, dat is Uw devies en tevens Uiv hele levenshouding geweest. Met zulke kwaliteiten mag ik vandaag niet alleen U, maar ook de Brouwerij van harte feliciteren. Wij zijn trots op U als een der onzen op een van de meest vooraanstaande posten te hebben. En we zijn er heel blij mee, dat we vandaag niet een oude heer huldigen, maar een springlevende vechtersbaas in de kracht van zijn leven, van wie wij hopen, dat hij nog vele jaren bij ons zal mogen blijven en op zijn wijze zal verder werken aan het doel wat hem onveranderd voor ogen staat, de groei en de bloei van de Heineken's Bierbrouwerij. J. M. HONIG.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1954 | | pagina 1