V Een brief uit Jeruzalem en &jaót uit Wet ^^HBuiteniancl t P. RAAYEN J. Vennix, Field Service Officer van de Verenigde Naties te Jeru zalem, heeft een troostprijs in onze zomer-campagne gewonnen. In een uitvoerige brief bedankt de heer Vennix ons voor de hem toegezonden prijs en hij besluit zijn brief als volgt: Tot slot moge ik U verklappen, dat Uw bier zeer geliefd is in Jeruzalem. In Israël is het erg schaars, maar aan de Jordaanse kant van Jeruzalem (waar ik woonachtig ben) is het overvloe dig verkrijgbaar. Het woord „Heineken's" ligt de Arabieren in de mond. Zegt men: I am from Holland"dan is het ant woord: „Oh, very nice.... Heineken's beer and good cheese" Van de rest weet men niet veel, maar U ziet wat Uw reclame en kwaliteit voor Uw firma hebben uitgewerkt. Heineken, ook in Jeruzalem het meest getapt. Foto rechts: Grote, opvallende reclameborden zijn de laatste maanden aan vele Amsterdamse gevels verschenen. Reclameborden die fel en krachtig het publiek de slagzin toeroepen: Heineken, het meest getapt! rneeMr r,è&jotl gestorven 9 November 1953. Op zeventig jarige leeftijd is, na een kortstondige ziekte, onze oud-verte genwoordiger P. Raayen gestorven. De heer Raayen was een man die zeer veel vrienden had. Zijn collega's, zijn klanten en zijn agenten droegen hem op de handen. Gedurende 30 jaren heeft hij met steeds stijgend succes de brouwerij vertegenwoordigd en hoewel hij reeds 5 jaar met pensioen was, bleef hij de Heineken's gemeenschap trouw. Wij zullen deze uitzonderlijke man niet licht vergeten. J. J. VAN DER EIJK, directeur van de Heineken's Indonesische Bierbrouwerij Mij, gewoonlijk genoemd „Onze brouwerij te Soe- rabaja", heeft een kort zakenbezoek aan ons land gebracht. Een kort maar belangrijk bezoek want het gaat goed te Soerabaja en de gesprekken liepen dan ook over uitbreiding van het be drijf, aannemen van nieuw personeel, kortom over zaken die een oningewijde doen voelen dat er grote activiteit en dadendrang heersen in de brouwerijgelederen in het verre Oosten. Een nieuwe krachtinstallatie is reeds gereed gekomen, waardoor het bedrijf onafhanke lijk van derden is geworden. Een 33 meter hoge watertoren en een water zuiveringsinstallatie, die uniek zal zijn voor geheel Azië, staan op het pro gramma. Ja, het is een druk ke tijd voor de heer Van der Eijk, die overigens, rustig zui gend aan zijn pijp, een toonbeeld van onverstoorbare kalm te is. Zelfs vond hij nog de tijd om de volgen de merkwaardige be levenis te vertellen: J. J. van der Eijk ■Éli. Toen enkele jaren geleden de medewerkers aan de brouwerij te Soerabaja een loonsver- hoging zouden krijgen werd er bepaald, dat na het ingaan van de verhoging geen gratis bier meer op de brouwerij zou worden ver strekt Op verzoek van de arbeiders is de verhoging niet doorgegaan en bleef het gratis flesje bier gehandhaafd. ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆A Door Eindhoven heeft een feestelijke optocht rond gere den, ter ere van het feit, dat de hoge spoorbaan in die stad in gebruik genomen kon worden, waardoor het vele en langdurige wachten voor één van de vele overwegen tot het verleden behoort. In de stoet trok uiteraard een auto, wtutrop het sein voor Heineken's Rokbier op veilig is gesteld, grote belangstelling. De voor deze gebeurtenis zeer toepasselijke slagzin: „Ook Heineken spoort hoog!" werd met veel waardering begroet.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1954 | | pagina 4