FLORA-JEAN Bier of brood? Mr Leo v. Munching met Miss Heineken 1953. Ieder jaar wordt in New-York een „Miss Heineken" gekozen. Deze jonge dame moet niet alleen mooi zijn maar zij moet bovendien stammen uit een Nederlands geslacht. Miss Heineken 1953, die gekozen werd uit een groot aantal mededingsters, voldoet aan alle eisen. Haar naam, Flora-Jean Zeeman, zegt alles van haar Hollandse afstamming, hoewel zij al de derde generatie der Zeemannen is die in Amerika woont. Haar uiterlijk? Wel U ziet het op de foto; ze is knap, hoewel bij haar uit verkiezing haar natuurlijke charme de doorslag heeft gegeven. Mooi wa ren n.l. alle zestig candidaten. Wan neer een meisje op haar negentiende jaar al deze eigenschappen bezit en ze wordt gekozen tot Miss Heineken dan gaat ze vermoedelijk een grote toe komst tegemoet. Nan Miiler, Miss Heineken 1952, is nu een ster in de Nationale televisie show voor Lucky Strike; Cathy Hild, onze Miss 1951, heeft een televisie contract voor Anheuser Busch ver overd. En wat zal de toekomst brengen voor Flora-Jean? Misschien wordt zij wel ster in de Heineken's televisie-show, want bin nenkort zal in een televisieprogram ma in Florida een Heineken's pro gramma worden uitgezonden. Over enige tijd hopen wij hiervan foto's te publiceren. Wanneer Miss Zeeman echter als Hol lands meisje in de Amerikaanse tele visieprogramma's zou gaan optreden dan hopen wij toch, dat zij haar Hongaars vest verwisselt voor een Hollands keurslijf. We zijn niet chauvinistisch en gaarne vergeven wij na drie geslachten Ame rika enige folkloristische onachtzaam heid, maar wij hebben voordat we aan de klompen toe waren wel even moeite gehad in Flora-Jean een Hol lands meisje te herkennen. Afgezien van deze uiterlijkheden zijn wij ervan overtuigd dat de verkiezing van Miss Heineken 1953 weer een uit nemende reclame-stunt is geweest, waarmee wij onze agent, de heer Van Münching, geluk kunnen wensen. ft" Was het het verlangen naar bier of naar brood dat de primitieve mens er toe bracht nederzettingen te stichten, boer te worden en graan te gaan verbouwen? Deze vraag wordt door negen deskundi gen besproken in het blad Journal", een uigave van de „American Anthropologi cal Association". Sommigen van hen menen bewijzen ge vonden te hebben dat het het verlangen naar bier was dat de eerste stoot heeft gegeven tot het stichten van dorpen en het beoefenen van de landbouw. De bierdorst zou volgens hen een einde gemaakt hebben aan het nomadenbestaan van de primitieve mens. Anderen geloven dat brood inplaats van bier deze omwenteling in het bestaan van de mensen teweeg heeft gebracht. Beide gezichtspunten zijn gebaseerd op archeologische, anthropologische enethno- logische gegevens. De „bier of brood" vraag werd het eerst gesteld door Prof. Jonathan D. Sauer van de botanische faculteit van de Universiteit van Wisconsin. Op zeker ogenblik, zegt hij, ontdekte de mens dat een mengsel van tot gisting gebracht graan een smakelijke en voedzame drank bier voortbracht. Maar was deze ontdekking een grotere stimulans voor de verbouwing van granen dan de ontdekking van meel en de wijze waarop hiervan brood gemaakt kan wor den? Dat is de vraag waarover de geleerden het nog niet eens zijn geworden. (Overgenomen uit New York Herald.)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1954 | | pagina 2