a 1 Pw 1954 z UITGAVE VAN DE HEINEKEN'S BIERBROUWERIJ MIJ. N.V., AMSTERDAM - ROTTERDAM HEINEKEN DE VENEZUELA cOi"- Heineken liet Heest Getapt! JANUARI 1954 2e Jaargang No. 1 Millioenen malen heeft de wens „een gelukkig Nieuwjaar" weer geklon ken; in de intieme sfeer van de huis kamer en aan de oudejaarsavond soupers in exquise restaurants; via radio en televisie werden U de goede wensen van bekende en onbekende mensen uit alle uithoeken der aarde in huis gebracht. Wij voegen er gaarne in dit cursieve kolommetje ons „Veel heil en zegen" aan toe. Wij zijn verheugd onze Nieuwjaarswens in Het Meest getapt te kunnen schrijven gericht tot U, lezer van dit simpele periodiekje. Want hoe verschillend U mogelijk zult zijn van geaardheid, hoe gedifferentieerd Uw levensopvattingen zullen zijn, hoe uiteenlo pend Uw maatschappelijke posities, Uw over tuigingen en gezindheden, één ding heeft U als lezers van dit blad gemeen, U allen streeft naar verhoging van de omzet van Heineken's Bier, en wij menen er dan ook goed aan te doen U naast de gebruikelijke gelukwensen, veel succes in 1954 toe te wensen met de ver koop van ons bier. Het afgelopen jaar is geen ongunstig jaar voor de bieromzet geweest. U allen weet uit Uw eigen omzetcijfers dat de stijging van het bierverbruik, die enige jaren geleden schuch ter inzette, in 1955 krachtig heeft aangehou den; met het nodige optimisme kunnen wij 1954 tegemoet zien. We moeten echter niet denken dat we er nu zijn. Er zal hard gewerkt moeten xvorden om de bierconsumptie, welke in het afgelopen jaar 12y2 liter per hoofd van de bevolking be droeg, op te voeren tot het peil van vóór de oorlog; 15 liter per hoofd van de bevolking is ons eerste doel. Is dat bereikt dan mogen we weer even adem halen. Collectief en individueel zal ook in 1954 intensief reclame worden gemaakt voor het bier, we zullen streven naar een zo efficiënt mogelijk werkend verkoopsapparaatopdat de bewerking van Uw afnemers grondig en fre quent kan geschieden. Van U vragen wij in het nieuwe jaar dezelfde medewerking, welke wij van de meesten Uwer in 1955 mochten krijgen. Wij vragen van U liefde, activiteit en enthousiasme voor Uw bier want alleen dan kan onze gezamenlijke inspanning tot succes leiden. aterdag 5 October j.l. was het een grote dag voor onze brouwerij in Caracas. Op deze dag werden n.l. de nieuwe uitbreidingen en installaties in tegenwoordigheid van de heren Honig en Ter Haar officieel in gebruik gesteld, waardoor ook deze brouwerij nu in staat is locaal gefabriceerd Heineken's bier op de markt te brengen. Volgens plaatselijk gebruik werden de nieuwe gebouwen en machines eerst door de Aartsbisschop van Venezuela ingezegend. Vele autoriteiten, directies van bevriende industriële bedrijven, persoonlijke vrienden en leden van de Raad van Bestuur, in totaal ongeveer 600 personen, hadden gebruik gemaakt van de uitnodiging om de plechtigheid bij te wonen. Na de inzegening heette de heer Rinkel de aan wezigen welkom, waarna Dr Cristobal L. Mendoza, de voorzitter van de Raad van Bestuur van de brouwerij, een rede uitsprak. Vervolgens werden de machines in bedrijf gesteld en werd een dronk uitgebracht op het heil van de nieuwe brouiverij. Gedurende bijna een uur waren de bezoekers vervolgens in de gelegenheid de nieuwe machines en kelders te bezichtigen. De opening werd via de radio en televisie uitgezonden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1954 | | pagina 1