'De wereld moet weten wat we doen en wat we kunnen' WAT VINDEN KLANTEN... MEER FEEDBACK GEVEN COMMUNICATIE KAN BETER HANDIGE WEBSITE Als Account Manager van HNS zit je niet da gelijks aan tafel met je klanten. Die bevinden zich nou eenmaal over de hele wereld. Terwijl je ze wel graag zo goed mogelijk van dienst wilt zijn. Vandaar dat HNS tegenwoordig iedere twee jaar door een extern bureau een klanttevredenheidsonderzoek laat uitvoe ren. Zestig contactpersonen die samen 150 markten vertegenwoordigen waar HNS actief is, ontvangen via een extern bureau een vragenlijst. Daarna worden ze nagebeld in de eigen taal. De drie vragen waar het om draait: vindt u HNS betrouwbaar; voelt u zich ver bonden met het bedrijf; zou u ons aanbevelen bij anderen? "Op bijna alle fronten hebben we beter ge scoord dan twee jaar geleden," vertelt Jeroen Schrijvers, manager Market Demand Pro duct Change, enthousiast. "In twee gevallen laten de resultaten wederom een stijgende lijn zien. De verwachting is dat ook de derde - die van het aanbevelen - na een kleine dip weer gaat stijgen. HNS wordt ervaren als een professionele en betrouwbare supplier die goede kwaliteit levert. Ook onze Account Managers worden goed gewaardeerd." De stijgende lijnen zijn het resultaat van een verbeterplan dat werd ontwikkeld naar aanleiding van het onderzoek in 2010. De afhandeling van klachten kon beter, zo kwam daaruit naar voren. Daarom zette HNS een klachtenafhandelingssysteem op, dat in de praktijk inmiddels goed blijkt te werken. "We lossen alles netjes op," aldus Jeroen, "maar nu moeten we dat nog beter communi ceren. Dus geven we onze klanten voortaan feedback. Over de tijd die nodig was om de klacht op te lossen, wat de oplossing inhield en hoe het oplossingsproces verliep." Sowieso blijkt de communicatie tussen HNS en zijn klanten een verbeterpunt. "De wereld moet weten wat we doen en wat we kunnen," vindt Jeroen. "Een voorbeeld: tegenwoordig brouwen we bier van het merk Desperados in Den Bosch. Voor bepaalde markten zou het interessant zijn om dit bier via ons te betrek ken. Maar dan moeten ze natuurlijk wel weten dat wij het hier maken en in welke verpakkin gen." Communicatie wordt voor de afdeling Market Demand Product Change dus een belangrijk aandachtspunt voor de komende twee jaar. "Voor mijzelf, maar ook voor de Account Managers," geeft Jeroen aan. "We moeten daarvoor natuurlijk wel tijd beschik baar hebben. Vandaar dat we bezig zijn om een aantal taken over te dragen aan andere afdelingen." Inmiddels zijn twee concrete stappen gemaakt in het verbeteren van de communicatie. Vorig jaar ontwikkelde de afdeling de website www.heinekensupply.com, waarop onder meer alle producten en transferprijzen te vinden zijn die bij HNS worden gemaakt. "Handig, want nu kunnen klanten van over de hele wereld deze gegevens op ieder tijdstip opzoeken," licht Jeroen toe. "Voor actueel nieuws zijn we daarnaast begonnen met het opzetten van een nieuwsbrief; de tweede is in januari verzonden. Voor alle markten is productinnovatie een be langrijk item. Via de nieuwsbrief willen we on der meer laten weten welke nieuwe producten we voor welke markten hebben ontwikkeld, zodat andere landen daar wellicht op kunnen inspelen. Je hoeft tenslotte niet twee keer het wiel uit te vinden; je kunt het wiel ook gewoon een beetje aanpassen." Met vertrouwen kijkt Jeroen uit naar de vol gende editie van het onderzoek, in 2014. "We hebben een aantal verbeterpunten," consta teert hij, "maar dat zijn zaken die relatief een voudig te realiseren zijn. Onze basis is goed en dat is het belangrijkst." OVER DE ACCOUNT MANAGER? 'Onze Account Manager is altijd goed be reikbaar. Hij is goed in problemen oplossen, probeert zichzelf in mijn positie te verplaat sen en begrijpt de behoeften van onze organisatie.' 'Hij is goed thuis in de manier waarop dingen werken, maar wordt soms beperkt door bepaalde regeltjes en procedures. Dat maakt hem minder flexibel dan wij soms zouden willen.' 'Ik vertrouw hem. Hij is een betrokken Ac count Manager die de lokale markt begrijpt. De sturing bij het ontwikkelen van nieuwe producten zou wat beter kunnen, en het de len van succesverhalen uit andere markten.' OVER HNS TEN OPZICHTE VAN ANDERE LEVERANCIERS? 'Ik prefereer HNS om verschillende rede nen. Onder meer vanwege de logistiek en de betrouwbare planningen.' 'Ie krijgt je product altijd op tijd.' 'Bij HNS kunnen we iedere week bestellen, bij onze andere leverancier slechts eenmaal per maand. Als we bij HNS een bestelling plaatsen, krijgen we direct een bevestiging van de leverdatum, bij de andere leverancier hebben we geen nauwkeurige datum.' OVER VERBETERPUNTEN? 'Liever meer flexibiliteit ten aanzien van onze lokale markt.' 'We zouden de Account Manager graag een keer persoonlijk ontmoeten om te kunnen laten zien wat wij doen. Het werkt altijd lek kerder als je elkaar een keer hebt gesproken.' 'Het proactief delen van beschikbare producten/merken.' heineken NL magazine 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2013 | | pagina 19