'Kan iemand niet terugkeren in zijn functie, dan moet je diegene helpen de nieuwe situatie te accepteren en vervolgens samen kijken naar wat er nog wél mogelijk is' rs_ Terug bij HEINEKEN Stel, je komt na een langdurig ziekteverzuim terug op je werk. Collega's zijn blij je weer te zien, en hebben het beste met je voor. Toch is er iets veranderd. Er zitten misschien nieuwe gezichten tussen je collega's. Op de afdeling blijken dingen opeens anders geregeld te zijn. Of je merkt dat je werk je zwaarder valt, mentaal of lichamelijk. "Na langdurig ziekteverzuim moeten mensen zich opnieuw oriënteren," vertelt Jan Stoffijn. Hij is arbeidsdeskundige bij Advies bij Arbeid, een bureau dat werkgevers (o.a. HEINEKEN) en zieke werknemers ondersteunt bij het beoordelen van arbeidsmogelijkheden bij langdurig ziektever zuim en re-integratie. "De balans in iemands leven is verstoord. Niet alleen in het werk, maar ook privé. De impact van een ziekte, geestelijk of lichamelijk, is voor iedereen anders. Dus niet de diagnose, maar wat mensen daarbij ervaren is van belang. Om dat helder te krijgen moet je zorgvuldig luisteren: wat heeft de ziekte met iemand gedaan? Waarom kan diegene niet meer werken? Wat is er thuis veranderd? Dat speelt allemaal mee." ANDERE ROL Flip Werner, bedrijfsarts bij HEINEKEN, beaamt dat. "Het is vaak lastig als iemand langdurig afwezig is geweest door ziekte. Het weer oppakken van het werk, maar vooral ook het omschakelen van de 'patiëntenrol' naar de 'medewerkersrol' kan moeilijk zijn. Dat heeft echt tijd nodig." Flip is samen met collega-bedrijfsarts Jaap van Rosmalen verant woordelijk voor de procesbegeleiding bij langdurig verzuim en re-integratie. Waar de meeste bedrijven een extern bureau inhuren als arbodienst, doen we het hier dus anders: beide bedrijfsartsen zijn onder deel van HEINEKEN. Flip: "Daardoor kennen we de mensen en het werk. We weten dat er bij HNS andere dingen spelen dan bij Commercie of op het kantoor in Zoeterwoude." WAT KAN NOG WÉL? Re-integratie, hoe werkt dat nu in de praktijk? Zowel Jan Stoffijn als Flip Werner zetten daarbij dezelfde vraag centraal: wat is er nog wél mogelijk? Jan Stoffijn: "Met elkaar moet je kijken of iemand nog in zijn hui dige functie past. Wat zijn de mogelijkheden, welke oplossingen ziet men? Ook de medewerker stel ik die vraag: 'Wat heb jij nodig om weer aan het werk te kunnen?' Die eigen verantwoordelijkheid kan mensen juist motiveren. Want mensen willen eigenlijk alle maal heel graag weer aan het werk, maar vinden niet altijd de juiste aanknopingspunten." Volgens Jan moet men ook niet te lang wachten met re-integratie. "Hoe langer mensen weg zijn van het werk, hoe moeilijker het wordt. Ik adviseer altijd feeling te blijven houden met het werk, al is het maar twee uurtjes in de week." GEZOND WERKEN Hoe lang een re-integratieproces duurt, hangt van veel factoren af. Denk aan de aard van de ziekte, het type werk, wat de mogelijkheden binnen een bedrijf Net als elk bedrijf heeft ook HEINEKEN te maken met kort- en langdurig ziekteverzuim. Wouter Kleppe, HR-adviseur bij de brouwerij in Zoeterwoude: "Volgens de Wet Verbete ring Poortwachter moeten werkgever en werknemer er samen met de arbodienst voor zorgen dat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Wij voeren hier in de brouwerij een actief verzuimbe leid. Dat is erop gericht dat we - in nauw contact met de bedrijfsarts en kijkend naar de persoon, de ziekte, de functie en de mogelijkheden - op zoek gaan naar de beste oplossing. Daarbij blijven wij altijd in gesprek met de zieke collega. Is iemand weer zover om te gaan werken, dan kijken we óf en hóe diegene kan terugkeren in het eigen werk. Is dat niet mogelijk, dan gaan we op zoek naar ander passend werk. Soms doen we dat ook om iemand tegen zichzelf in bescherming te nemen: heeft iemand bijvoorbeeld een chronische hart ziekte, dan is het misschien niet mogelijk terug te keren in een ploegendienst, hoe graag hij of zij dat ook zou willen. Ons streven is in ieder geval om iemand altijd binnenboord te houden." 16 HEINEKEN NL magazine

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2012 | | pagina 16