MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP VRAGENVUUR Waarom een nieuw systeem? Toch horen we nog gemopper? Wat merken klanten Horeca Dashboard is een nieuw computer systeem waarmee alle gegevens over klanten aan elkaar gekoppeld worden. Met één druk op de knop heeft de Horecaorganisatie straks zicht op resultaten en weten we alles van een speci fieke klant. Joris van Thiel, controller Horeca Support in 's-Hertogenbosch, en Loek Werring, national controller Horeca in Zoeterwoude, lichten Horeca Dashboard toe. Loek: "Helaas is niet iedereen even positief, mensen zijn wantrouwend tegenover een nieuw systeem. Ze vragen sceptisch: 'Gaat dat wel goed?' Het lastige is dat mensen niet kunnen zien hoe complex het huidige 'systemenlandschap' is. Wij willen ze dus graag overtuigen van het grote gebruikers-gemak van Horeca Dash board en vertrouwen uitstralen in de betrokken IT-afdelingen. Omdat het ook een andere manier van werken van iedereen vereist, gaan we het heel zorgvuldig uitrollen in de organisatie. Begin 2007 gaan we 'schaduw draaien', enkele maanden daarna starten de trainingen. Maar belangrijker dan de snelheid waarmee we het invoeren, is dat het systeem betrouwbaar is. En dat iedereen het accepteert." OPROEP Welke kwestie zou jij wel eens in Vragenvuur aan de orde willen stellen? Beslis mee! Heikele zaken en dringende vragen zijn welkom bij Heinekennlmagazine@heineken.nl. Joris: "Nu werken we met diverse losstaande systemen. Met het oog op de klant is dat niet logisch. Een vraag over een lening kunnen we alleen beantwoor den met systeem 1, inzicht in de omzet van die klant krijgen we alleen met systeem 2, en marktinformatie zit weer verstopt in systeem 3. Dat werkt niet handig en bovendien levert het spraak verwarring op: informatie wordt door verschillende mensen verschillend geïnterpreteerd. Horeca Dashboard is als het ware één 'data warehouse', waarin informatie uit Horeca-systemen zit en dat standaardrapporten oplevert met alle benodigde verkoopinformatie." Joris: "Dat onze mensen geïnformeerd zijn, maar het is vooral een interne verandering. Met de rapporten kan Sales haar werk makkelijker doen. Omzetcijfers, afzetgegevens, debiteu reninformatie, al die gegevens zijn op elk willekeurig moment op te vragen. Horeca Dashboard is op termijn ook uit te breiden met trendrapporten, benchmarks en andere marktinforma tie. Dan krijgen we nog meer inzicht in onze operatie en kan Heineken nog meer toegevoegde waarde leveren aan de klant." Loek: "Uiteindelijk is Horeca Dashboard de opmaat voor een geïntegreerd systeem waarmee Heineken wil gaan werken." Heineken nl magazine [23]

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2006 | | pagina 35