Crossdockbanen klaar voor gebruik Van plannen naar realiteit Heineken Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude Het lijkt net alsof ik gisteren mijn eer ste stukje 'Doorkijk' schreef. Toch is dat alweer vier weken geleden. Inmiddels ben ik wel flink wat wijzer geworden over het reilen en zeilen van de Brouwerij Zoeterwoude. Mijn eerste indruk, na met diverse men sen van de afdelingen te hebben gesproken, is dat de Brouwerij Zoeterwoude een professionele orga nisatie is met zeer veel kennis en ervaring. Ook heb ik gemerkt dat de moeilijke marktomstandigheden genoegzaam bekend zijn en dat er erkenning is dat we onze manier van werken daarop moeten aanpassen. Beter, sneller en ook flexibeler. Het jaareinde nadert met rasse schreden, dus de komende weken moeten de vele plannen voor volgend jaar wor den omgezet in realiteit. Wij doen onze uiterste best om de noodzaak van de veranderingen zo goed moge lijk te blijven communiceren en ook om de vele vragen die er nog leven, zo goed mogelijk te beantwoorden. Dit gebeurt via werkoverleg, teamda gen en in antwoord op vragen en opmerkingen van de OR. Met wat ik de afgelopen tijd gezien en gehoord heb, ben ik ervan over tuigd dat als wij op zorgvuldige wijze met de veranderingen omgaan, we deze moeilijke periode met succes zullen 'overleven' en er sterker uitko men dan dat we er zijn ingegaan. Hein van Dort De drie crossdockbanen die in opdracht van DCS Export door de afdeling Nieuwbouw zijn ontwik keld, zijn klaar om te worden getest. Als alles goed gaat, worden de banen omstreeks week 49 in gebruik genomen en worden de pallets die op Colonne 3, 51 en 52 worden verpakt niet meer eerst opgeslagen, maar zoveel mogelijk direct vanaf de baan in de containers gezet. Het project 'Crossdockbanen BM2' is voortgekomen uit een onderzoek dat in 2001 is verricht naar de mogelijk heden van het automatisch beladen van zogenoemde schepcontainers. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het grootste voordeel uit 'crossdocking' kan worden gehaald en minder uit het automatisch bela den van containers. Het project heeft zich met name gefocust op crossdocking en het opti maliseren hiervan. Door het hoge percentage crossdocking is het trans port zeer monotoon en daardoor zeer geschikt voor mechanisatie. Hierbij wordt het transport van pal lets van de palletisers naar de laad- putten vervangen door het cross- docksysteem. De pallets worden auto matisch getransporteerd tot vlak voor de laadputten. Vanaf dit punt worden de pallets met een 1-breed vorkhef truck in de containers geladen. De crossdockbanen kunnen tevens func tioneren als buffer tussen de palleti sers enerzijds en klaarzetlocaties anderzijds, zodat variatie in de lever betrouwbaarheid van de afdeling Verpakken en de aankomsten van vervoerders opgevangen kan worden. De voordelen van deze nieuwe banen zijn: - Reductie palletverzet: de pallets gereed product worden niet meer opgepakt door een vorkheftruck, maar worden direct via de pallet- baan getransporteerd. - Besparing rollend materieel: door de reductie van palletverzet is een besparing op rollend materieel mogelijk. - Verhoging veiligheid: door de reduc tie van palletverzet zijn er minder heftruckbewegingen, waardoor de kans op ongelukken kleiner wordt. - Verhoging kwaliteit: de crossdock banen vervangen het transport middels vorkheftrucks. Hierdoor hoeven pallets minder vaak te wor den opgepakt, waardoor de kans op beschadiging kleiner wordt. - Buffercapaciteit: door de lengte van de crossdockbanen (van de palleti sers naar de laadputten) ontstaat er buffercapaciteit. De drie crossdock banen bieden ieder ruimte aan 46 pallets, waardoor men twee contai nerladingen voorraad heeft. Frank de Koning, projectleider afdeling Nieuwbouw Nederland Supply De nieuwe crossdockbanen zijn bijna klaar om te wor den getest

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 3