I Driemaal 25 jaar bij Heineken Studiedag OR Zoeterwoude Ondernemingsraad Zoete rwou de De OR was vrijdag 22 september de gehele dag voor een studiedag bijeengekomen in Holiday Inn te Leiden. Dit keer was de studiedag iets anders dan we gewend waren. Hij bestond uit twee delen: een presentatie van de PR-commis- sie en het bestuderen en behandelen van advies aanvragen. Met name het laatste deel was anders. De opening van de studiedag werd verzorgd door PR-lid Piet Hagenaars. Piet hield de presentatie 'OR Zoeter woude, een nadere kennismaking', die bedoeld is om later in de organi satie te presenteren. Hierna was er tijd om vragen te stellen aan de leden van de PR-commissie, die deze presentatie hadden samengesteld. Het verschil met een reguliere studie dag was om de rest van de beschik bare tijd te gebruiken voor het behandelen van de vele adviesaan vragen. Dit gebeurt normaliter in de verschillende commissies. Er werden groepen gemaakt die ieder een adviesaanvraag meekregen. Zij moesten deze helemaal uitspitten en aan de hand hiervan vragen en onduidelijkheden formuleren die dan vervolgens in de raad werden besproken. Dit om zoveel mogelijk kennis en ervaring te delen en te gebruiken. Op deze manier wordt veel tijd bespaard, tijd die we nodig hebben om tot een eenduidig stand punt te komen. De vier adviesaanvra gen konden op deze dag niet hele maal worden uitgeplozen, omdat we niet de snelheid maar de kwaliteit van de behandeling het belangrijkst vonden. We zijn ons er uiteraard van bewust dat onze collega's niet te lang in onzekerheid willen zitten, maar bij deze ingrijpende voorstellen van de bestuurders kiezen we toch voor een zorgvuldige behandeling. Er blijft dan ook nog veel werk te doen. Het resultaat van deze dag was wel dat we kostbare tijd hebben gewon nen en dat iedereen binnen de OR weet waar de onduidelijkheden lig gen en welke vragen er nog open staan. Deze worden in de eerstvol gende overlegvergadering samen met de bestuurders behandeld. De PR-commissie Bij de Poort was het de afgelopen tijd driemaal feest, want 1 augustus was Henk Smit 25 jaar in dienst en 1 sep tember waren Simon de Wit en Jan Zweeris 25 jaar in dienst van onze onderneming. Op informele wijze werd deze gebeurtenis in het Poortgebouw gevierd. Onder het genot van koffie met gebak werd in alle gevallen teruggeblikt op deze periode. Uit de verhalen blijkt steeds weer dat de periode van 25 jaar wel bijzonder snel voorbij gaat. Met dank voor hun inzet voor onze onderne ming gedurende deze periode, wer den de collega's door de afdelingslei ding, Ruud van der Poel en Fred van Leeuwen, voorzien van de hierbij behorende gouden speld. Henk Smit Simon de Wit Jan Zweeris

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 6