Onderhoudsstop Brouwerij Zoeterwoude Ahmet Ertan 25 jaar bij Heineken Heineken Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude De jaarlijkse onderhoudsstop ten behoeve van planmatig onderhoud aan hoog- en laagspan ningsinstallaties en aan de productie-installatie heeft zaterdag 27 september plaatsgevonden. Dit jaar waren de hoog- en laagspanningsinstal laties van de machinekamer, het ketelhuis en de waterbehandeling aan de beurt om te worden geïnspecteerd. Dit betekende dat er geen energiestro men, zoals stoom, diverse watersoorten of perslucht konden worden geprodu ceerd, waardoor we dus niet konden brouwen en verpakken. Tijdens zo'n inspectie worden alle hoofdschakelaars, alle hoofdzekeringen en alle verbindin gen tussen de dikke koperen stroomrails doorgemeten. Als een van de contacten of verbindingen niet in orde is, zou daar gemakkelijk kortsluiting kunnen ontstaan. De gevolgen van zo'n kortsluiting zijn enorm groot, waardoor je meerdere dagen zonder stroom kan komen te zit ten. Ook zijn er op diverse andere posi ties, zoals in Bottelarij 1 en 2, de hoog- en laagspanningsinstallatie nagekeken. Daarnaast is natuurlijk van de gelegen heid gebruikgemaakt om diverse werk tuigbouwkundige werkzaamheden uitte voeren, zoals het verwijderen van kleur- moutbunkers in de Malerij, werkzaamhe den om te voldoen aan de wet cpr 13-2 en aan de ammoniak koelinstallatie, het overhalen van diverse afsluiters, het aan passen van leidingsystemen, het inspec teren van tanks en installaties et cetera. De werkzaamheden op de Brouwerij, uit gevoerd door ongeveer zeventig in- en externe onderhoudslieden, waren om streeks 19.00 uur afgerond, zodat weer met het opstarten van de energieproces sen kon worden begonnen. Om 23.00 uur zijn de productieprocessen in het Brouwhuis volgens planning weer gestart, zodat we kunnen spreken van een zeer geslaagde onderhoudsstop. De jaarlijkse onderhoudsstop is ook door de afdeling Nieuwbouw met beide han den aangegrepen. Voor de meeste pro jecten is het nodig dat ingegrepen wordt in bestaande installaties. Die moeten dan vele uren stilgelegd worden. Om dit door het jaar heen zo veel mogelijk te voorko men, worden voor alle projecten die voor het komend jaar gepland staan, de beno digde voorbereidingen getroffen. Zo wer den in de Helderbier-matrix 138 kleppen bijgebouwd voor de zes nieuwe Helderbier-tanks en de tankbierafgifte- strang. Voor het project Filterstraten zijn de aansluitingen en aanpassingen gedaan in de leidingen van het zachtwa- ter, alcoholwater, kiezelgoerafvoer en de hoofdluchtleiding. Door de enorme omvang van dit werk stonden het rayon Filtratie en de afdeling Verpakken nog eens 24 uur extra stil. Namens de projectgroep Brouwerijstop 2003, Tjeert Rozema en Wim Arkensteijn Ahmet Ertan kwam in 1978 in dienst bij Heineken. Hij heeft op diverse colonnes gewerkt en werkt alweer enige tijd op Colonne 5 in team A. Hij heeft het prima naar zijn zin met zijn colle ga's uit het team. Ahmet is een echte regelneef. Hij verzorgt bijvoorbeeld al enige tijd de aan koop van de staatsloten, helaas zonder resultaat. Ahmet vierde zijn 25-jarig jubileum op het kantoor van Ed van Willegen. Dat gebeurde in het bijzijn van een aantal collega's, Corina Hoogeboom van de afdeling P&O, zijn oud team leider P. Struiksma en ondergeteken de. Tijdens de koffie en het heerlijke gebak en zeebanket, speldde Ed de jubilaris het gouden Heineken-insigne op. Na een uurtje gezellig te hebben gekletst, zijn we weer aan het werk gegaan. Met het team gaan we dit jubileum nog een keer tijdens het teamuitje vieren. Erik de Haas Oe verwijderde kleurmoutbunkers in de afvalcontainer Nederland Supply

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 5