Werkzaamheden op de zuivering li VAST r* Vast en Zeker Heineken Nederland Supply 3 Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude Zoals iedereen kan zien, worden de plannen om de colonnelaan te over kappen inmiddels zeer voortvarend ter hand genomen. Voor mij is dit een goed teken. Waarom? Ikzelf, maar ook vele anderen zijn op dit moment volop in de weer om te kijken hoe we sneller en goedkoper kunnen werken. In Nederland zien we dat gerenom meerde bedrijven, zoals Albert Heijn en KLM, in zeer zwaar weer zijn terechtgekomen. Soms bekruipt je daarbij het gevoel dat het bij Heineken niet anders is. Zoals reeds gezegd, ook wij zullen onze zaken sneller en beter moeten doen. Het positieve van de uitbreiding van onze opslagcapaciteit zit hem in het feit dat we nog steeds in staat zijn om dit soort investeringen te doen. Er wordt niet alleen beknibbeld, er wordt ook gebouwd en wel aan onze toekomst bij de Brouwerij Zoeterwoude. Ik kijk al uit naar de opening begin volgend jaar! Fred Flolvast Het gezuiverde afvalwater dat de Brouwerij ver laat, wordt geloosd in het oppervlaktewater. Dit afvalwater moet aan een aantal normen voldoen. Eén van de eisen betreft de fosfaatconcentratie. Te hoge concentratie aan fosfaat in het opper vlaktewater veroorzaakt overdadige algengroei, wat ongewenst is. Heineken heeft de afgelopen jaren enorm veel inspanningen verricht om deze concentratie in het gezuiverde afvalwater omlaag te brengen. Door bronaanpak, onder meer gebruik van fosfaatvrije reinigings middelen, is de concentratie die geloosd wordt met zo'n 85 procent gedaald. Een verdere verlaging is alleen nog mogelijk door aanpak op de zuivering zelf. Eén van die moge lijkheden is de volgende: in de water zuivering nemen de micro-organis men die de vervuiling afbreken ook fosfaat op uit het afvalwater. Dat is mooi, want dan komt die fosfaat niet in het oppervlaktewater terecht. Omdat het slib zich vermenigvuldigt, moet er ook regelmatig slib worden afgevoerd en zo voer je dan ook een deel van de fosfaten af. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat tijdens de slibverwerking een deel van de fosfaten die door het slib zijn opge nomen, weer vrijkomt. Hoe komt dat? Het te veel aan slib wordt met een zeefbandpers ontwaterd en vervol gens afgevoerd in containers. Het slib uit de zuivering is echter te dun om De werkzaamheden om de nieuwe installatie te kunnen inpassen direct door de zeefbandpers te kun nen worden verwerkt en wordt daar om eerst naar een indikker gepompt waar het slib door bezinking indikt. Tijdens dit indikproces komen, door de lange verblijftijd (anaërobe omstandigheden), de fosfaten vrij in het water. Dit water komt weer in de zuivering terecht, wat inhoudt dat alle moeite voor niets is geweest. Om dit indikproces te omzeilen wordt er nu een zogenoemde turbodrain geplaatst. Het slib wordt hierbij niet meer naar een indikker gepompt, maar naar een voorontwaterings- bandje. De indiktijd van ongeveer twaalf uur komt hierbij te vervallen en daarbij ook de fosfaatafgifte, zoals onderzoek heeft uitgewezen. Dit leidt uiteindelijk tot een lagere fosfaatcon centratie in het gezuiverde afvalwa ter. Onder leiding van projectleider Frank de Koning en medewerkers van Nieuwbouw en Productie is in week 36 tot en met week 38 hard gewerkt aan het inpassen van de nieuwe installatie in de slibverwerkingslijn. Wim Schaap

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 3