Hoe komt de nieuwe indeling eruit te zien? De bouwactiviteiten Cl pj Nieuwe situatie 2004 -3 Heineken 5 Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude De magazijnen van Binnenland en Export worden aan elkaar gekoppeld door de Colonnelaan gedeeltelijk te overkappen. Hierdoor ontstaat één grote ruimte die optimaal kan wor den ingedeeld. Doordat Export in mei is gestart met het afvoeren van belading in containers naar de haven in het weekend, is er minder opslag capaciteit voor Export nodig. Deze ruimte was voorheen bestemd om de productie-output in het weekend te kunnen opslaan. De vrijgekomen ruimte zal worden benut voor de opslag van Binnenland-producten, karton en etiketten. In het schema hiernaast is dit in kaart gebracht. I Col 9 fust i Col 1ABnlfles j Col 1B Bril fles Col 2 div Export Col 3 HUSA Col. 4 blik Col 5 HUSA Col. 7 fles Export Export Folies/ E-patlets -CL I Binnenland EVM droog 3 Export De eerste heipalen Het bouwproject is in zeven delen op te splitsen: 1. Voorbereidende werkzaamheden. Deze zijn in augustus afgerond. 2. Het plaatsen van extra deuren en verplaatsen van bestaande deuren aan de oostzijde van de Binnenland-gevel, zodat in de toe komst de vrachtwagens via deze deuren achteruit het Magazijn in kunnen draaien. Deze werkzaam heden lopen van eind augustus tot eind november. 3. Het verwijderen van de zijgevels van de Binnenland-loods en de Export-loods voor fase 1. Voordat demontage wordt uitgevoerd, zul len er steigers met zeilenafscher- ming worden geplaatst, zodat de producten die in de magazijnen staan geen schade ondervinden bij slecht weer. Daarna worden wan den verwijderd en nieuwe heipalen geslagen. Tegelijkertijd worden lei dingen en dergelijke verplaatst en aangebracht. Deze werkzaamhe den lopen van eind augustus tot begin december. 4. Het bouwen van een nieuw gecon ditioneerd Etiketten-magazijn in de Export-loods wordt in de periode eind september - eind november uitgevoerd. Begin december komt het oude Etiketten-magazijn beschikbaar voor andere doelein den. Mogelijk wordt hier de nieuwe tapstangvervangingslijn voor fus ten geïnstalleerd. 5. Het overdekken en asfalteren van fase 1. Half december wordt deel 1 afgerond, zodat er de maximale opslag- en beladingcapaciteit beschikbaar is om de kerstdrukte in het Magazijn aan te kunnen. 6. In januari 2004 wordt de vloer van een deel van het Binnenland magazijn opnieuw geasfalteerd, zodat daarna de nieuwe indeling kan worden toegepast. Het asfalteren zal circa twee weken duren. In deze periode zal veel opslag in Loods Jonker en de Export-loods worden geplaatst. 7. Gevelaanpassing en overkapping van fase 2. Deze werkzaamheden zullen half december starten en staan gepland om eind april 2004 gereed te zijn. Effecten voor de opslagcapaciteit wor den nauw bewaakt door een team waarin zowel de teamleiders van Binnenland en Export als planners van D&SM en OS zijn betrokken. Op deze wijze zullen we proberen de overlast voor de operatie zo beperkt mogelijk te houden. Kirsten Barnhoorn, projectmanager Opslagcentraiisatie Nederland Supply

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 5