Nieuwe intranetsite DCS Export Herinrichting en vergroting van het Magazijn f mzm x* wÊF mÊÊÊ Huidige situatie 4 DCS Export Zoeterwoude heeft een nieuwe intra netsite op het BrowseHuis! Op deze website is onder meer informatie te vinden over de werk zaamheden van de verschillende afdelingen, de taakteams (zoals Kwaliteit en VGWM). Ook staat er een smoelenboek op van de medewerkers. De website is aan de ene kant bedoeld als interne presentatie naar andere afdelingen binnen Heineken. Daarnaast moet de site de communi catie op de eigen afdeling bevorde ren. Zo komen er bijvoorbeeld notu len van de taakteamvergaderingen op te staan. Ook is op de website een zogenoemde Cockpit te vinden over hoe er de afgelopen maand is gepresteerd. Door middel van nieuwsberichten kan er bovendien snel naar iedereen van de afdeling worden gecommuniceerd. Het adres is: http://nlhnlintranet/prod/ stdwebsites/DCSExportZwou.nsf Neem eens een kijkje! DCS Export DCS Export Zoeterwoude Welkom op de Intranet site van DCS Export Zoeterwoudel Wat doet DCS Export Zoeterwoude? 'Tr'rm* Hoe la DCS Export georganiseerd? De site van DCS Export De studie Logistiek Masterplan Zoeterwoude die vorig jaar is uitgevoerd naar alle opslaglocaties op de Brouwerij, bracht naar voren dat herinrich ting en vergroting van het Magazijn de huidige problemen oplost. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels gestart en als het meezit, worden deze in april 2004 afgerond. Zoals we in het vorige nummer van Leven in de Brouwerij al meldden, wordt op dit moment een deel van de Binnenland-producten opgeslagen in een grote loods buiten de Brouwerij, Loods jonker. Dit betekent dat de producten die van de produc tielijn afkomen op een trailer worden geplaatst, naar Loods Jonker worden gependeld, daar worden opgeslagen en als we het product nodig hebben weer worden teruggependeld naar de Brouwerij in Zoeterwoude. Ook interbrouwerij-ritten vanuit Den Bosch en Wijlre worden vaak eerst bij Loods Jonker gebracht en opgesla gen. Op het moment dat deze pro ducten nodig zijn, worden ze voor belading naar onze Brouwerij gebracht. Een deel van de klantor ders wordt overigens wel rechtst reeks vanaf Loods Jonker vervoerd. Het hebben van een extra externe loods brengt dubbele handelingen en kosten van pendelritten met zich mee. Door het Magazijn te vergroten en de producten direct op de Brouwerij op te slaan, kunnen de kos ten van dubbele handelingen, pendel en magazijnhuur worden bespaard. De opslag van eenmalige verpakkin gen (karton, etiketten, kroonkurken, pallets, et cetera) gebeurt nu nog verspreid over het hele terrein. Dit maakt een overzichtelijke aansturing lastig. Daarnaast zijn de condities van bepaalde opslaglocaties van EVM onvoldoende. Door het Magazijn opnieuw in te richten kunnen de ope raties optimaal worden ingericht en worden producten als blik en eenma lige pallets onder de juiste condities opgeslagen. Col. 9fust Col lAbinnenl. fles Col 1B binnenl.fles j Col. 2 div Export Col. 3 HUSA j Col 5 HUSA j Col. 6 blik c 1 'alletiser 2 400 Jonker 9 165m2 Binnenland |EVM EZZ3"Tijdelijke" opslagEVM

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 4