Met interne audits naar een volgend niveau Zomerstop Leven in de Brouwerij Zeventien ideeën behandeld HEINE KEN ISO 9000 De redactie: Karin Jansen (Brouwen) tst. 6321, Frea Lodewijk (Bouwbureau HNS) tst. 8958, Renske de Laat (Lasswell Communication Events) tst. 7074 of 06-53346447, Manon van Veenendaal (Verpakken) tst. 7216, Carola Verkerk (Interne Dienst Bedrijf) tst. 7221. Het redactieadre: Renske de Laat, BK 3.27, Z/Wou. E-mailadres Zoeterwoude: Leven in de Brouwerij De inleverdatum: Het volgende num mer van Leven in de Brouwerij verschijnt 27 augustus 2003.Teksten en foto's kunnen tot en met vrijdag 15 augustus 2003 worden ingeleverd. Het is al weer een maand of wat geleden dat de Brouwerij Zoeterwoude door Lloyds werd geaudit. Tijdens deze audit toetste Lloyds ons managementsysteem aan de nieuwe ISO 9000 norm (ISO 9001:2000). Uit de Lloyds audit blijkt dat ons managementsysteem voldoet aan de nieuwe norm. Om hieraan te blijven voldoen, moeten we onze manier van auditten echter wel aanpassen. Eén van de wijzigingen in de nieuwe norm is het beheersen van alle pro cessen in plaats van het beschrijven van afdelingen of ISO-paragrafen. Daarnaast moeten we deze proces sen aantoonbaar continu verbeteren. Dit geldt niet alleen voor onze pro ductieprocessen maar ook voor alle andere processen binnen de Brouwerij, zoals het inkoopproces en het blokkadeproces. Om de verbeter- punten binnen een proces op te spo ren, kan een interne audit een belangrijk hulpmiddel zijn. Auditopdracht In de huidige situatie werd de auditopdracht opgesteld door de Beheerder managementsysteem. Deze opdracht bestond vaak uit het auditten van één of meer procedu re^). In de nieuwe opzet wordt de auditopdracht door de afdelingsma nager opgesteld, waardoor de auditopdracht nauw aan de ontwikke lingen binnen de afdeling aansluit. Nadat de plannen (beleidsplan en/of afdelingsplan) gerealiseerd zijn, kan de afdelingsmanager de implementa tie van het plan laten toetsen door middel van een audit. De opdracht die de auditors dan mee krijgen, kan kort worden samengevat met de vraag 'draagt het proces dat is geaudit ook bij aan de doelstellingen van de afdeling en van de unit?'. Om op deze vraag een antwoord te geven, worden onze auditors eerst door Lloyds bijgepraat over de nieu we manier van auditten. Wanneer de auditors bij u langskomen, is niet de insteek 'wat doet u fout', maar 'waar kunnen we het proces verbeteren waarin u een rol speelt?' Aantoonbaar verbeteren Door deze nieuwe insteek hopen we onze interne auditprocessen te ver beteren, wat moet leiden tot het con tinu verbeteren van ons manage mentsysteem. Met de resultaten uit de interne audit kunnen we aantoon baar maken dat we onze systemen en processen continu verbeteren, waar door ons managementsysteem een optimale bijdrage levert aan het bereiken van de doelstellingen van Heineken Nederland Supply. Bedrijfstechnologische Dienst In het tweede kwartaal van 2003 heeft de plaatselijke Ideeënbuscommissie één maal vergaderd. Tijdens deze vergade ring zijn er zeventien beoordeelde ideeën behandeld. Van deze ideeën zijn er zeven afgewezen en vier ideeën zijn aangehouden omdat er onvoldoende gegevens bekend waren om deze ideeën te kunnen beoordelen. Zes ideeën wor den beloond conform de beloningsricht lijn. Het totaal uitgekeerde bedrag aan beloningen bedraagt 4.750 euro. Gemiddeld bijna 800 euro per beloond idee. Door ziekte en vakanties is de uit betaling van de beloningen wat ver traagd, maar dit wordt binnenkort alle maal in orde gemaakt. Bart van Eunen, Secretaris PIBC Zoeterwoude De zomervakantie komt eraan en net als ieder jaar gaat Leven in de Brouwerij er even tussenuit tij dens deze periode. Het volgende nummer verschijnt woensdag 27 augustus. De deadline voor het aanleveren van kopij en foto's is vrijdag 15 augustus. Het e-mailadres: Leven in de Brouwerij blijft in deze periode uiteraard bereikbaar voor leuke gebeurtenissen of inte ressante nieuwtjes. De redactie van Leven in de Brouwerij wenst iedereen een fijne zomer toe!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 8