HON-actie was een groot succes! Van hard werken krijg je honger VAST Vast en Zeker if r Heineken Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude n De zomer is begonnen en de eerste col lega's zijn reeds op vakantie gegaan. Kortom, het eerste halfjaar van 2003 zit er alweer op. Wat heeft het ons gebracht? Wat ik op de vloer hoor, bracht het toch wel onzekerheid en misschien zelfs wel wat angst over wat de toekomst gaat brengen. Nu heb ik altijd geleerd dat angst de slechtste raadgever is en je beter kunt nadenken over de bedreigin gen en er iets aan doen. In dat kader is het goed om te zien dat we bij DCS in het eerste halljaar veel hebben bereikt. Weliswaar is WMS met de nodige pro blemen in Zoeterwoude live gegaan, maar het draait en iedere week gaat het beter. Bij Export wordt er steeds effectiever gewerkt, waardoor we onze kostprijs in de hand kunnen hou den. De colonneoverkapping is nog niet zichtbaar, maar de plannen ervoor vorderen gestaag. Al met al zijn we succesvol bezig om het vertrouwen van onze klanten te winnen, door hun een goede service op een kosteffectieve wijze te geven. Helaas is het nu eenmaal zo dat het altijd weer beter en sneller moet. Maar de basis is gelegd en ik heb er het vol ste vertrouwen in, dat we na de vakan tie alle nieuwe uitdagingen aankunnen. Laten we met z'n allen goed genieten van de zomer van 2003! Fred Holvast vervolg van pagina 1 een er veel zin in had om eens goed aan het werk te gaan. Na een aanmoe diging en bedankje van Marlies Wijckerheld Bisdom, gingen alle aan wezigen in kleine groepjes aan de slag. Met papierprikkers, knijpers, hand schoenen, veiligheidsbrillen en -schoenen, groene jassen en vuilnis zakken in de aanslag, werd er in ruim twee uur een enorme hoeveelheid vuil opgehaald. En niet alleen buiten, maar ook binnen werden de algemene ruim tes aangepakt. Door de inzet van alle hulptroepen, ziet de Brouwerij er weer uit om trots op te zijn. Ongeveer vijftig personen hadden zich opgegeven voor de grote HON- schoonmaakactie. Bij het verzamelen bleek al snel dat er veel meer mede werkers waren komen opdagen. Het mooie weer zorgde ervoor dat ieder- Bij EVM hadden ze het zwaar, pal in de zon Nederland Supply Ji9>i9ni9H Ëk Op het grasveldje voor het Brouwerijkantoor vond de jaarlijkse Brouwerij-barbecue plaats, die weer druk werd bezocht. Met name de medewerkers die aan de HON-actie hadden meegewerkt, hadden flinke trek gekregen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 3