Heineken-maatregelen SARS en vakantieseizoen Heineken Nederland Supply 7 Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude Met het oog op de komende vakantieperiode, vragen wij uw aandacht voor de aanvullende maatregelen die Heineken Nederlands Beheer heeft getroffen in verband met SARS. Heineken merkt China, Hongkong en Taiwan aan als risicogebieden (strikter dan de World Health Organisation). Voorop staat dat wan neer u tijdens uw vakantie in een van de risicogebieden bent geweest, het strikt verboden is op de eerste werk dag rechtstreeks naar uw werkplek te gaan. U dient eerst vanuit huis te bel len met de Arbodienst. De Arbodienst bepaalt dan of u naar uw werkplek mag terugkeren. De definitieve toe stemming hiervoor wordt schriftelijk verstrekt. De bedrijfsarts zal dan telefonisch een vragenlijst doornemen. Daarna wordt een vervolgafspraak met u gemaakt voor een nader gesprek en/of onderzoek bij de Arbodienst. Afhankelijk van wat dat aan informa tie oplevert, krijgt u te horen of u al dan niet naar de werkplek mag terug keren. Voor informatie over SARS en zakenreizen verwijzen wij u naar het bericht 'SARS: Samenvatting van de feiten' onder Nieuws Informatie op het BrowseHuis. Heineken Nederlands Beheer Aaa* AtttA fddbA UA* C*A*At, y ddt* AAA* dA*y *A* M*yA*A. 2-CaIsI VddAA^ n*cA aULc j*AA~ t*jtA* A^yAj^AdttA*r C*A*A*ytt dA*y dj-A*AAcfA *A* v/ttf 21. Vit fclltv* yitcitA Anlt n*aaa*Aca* n*u- yv/txl/A aaa* At dj*AXAxt vAa* At c a Ac i irc*v c a *j vAa* N*yxlAt* Kacavcaua. f)t IaaJaU Aa£ dj* At ixCAAt/txij V/AA VAttAvA. t)Ul4 A^XOA*AtA*, d/JtAr J-XA^tA* IA* IVaIi*IAIA*. Qon*tA*$At yvdlltt*A t*jAtA*t ftX Ajjtcft*Atjjttity. jAAt*n*tA dAt* t*A A*A*t tt*AAt*AtA* tt jtdj*j*tA* n*it Aty fii*A, VJAaA CA vj t*dfi flut vut tt Adtn*. Et* Aaaxa*aaaX ua* fictA jyvdtt dAt* t*AAX fi**A tt £AAA* CA* dA*y jjAAt**t*tA ivttx tt yu*. On* dA*y tcltl^AA VtxAtA tt fttj*tA* aIa V/*j CA*Atntl*i4CA* VJttA *A* NtAtxtAt*A AAt* fit V/txf yjA*, AdfxijvtA* V/t UA* AAn*ftVttU*fcVlAj-j*CAt WAAA y. dj* tt\<*£ iu*t*A*CA* VAttlA*. Eca* yftA*yA*ittA*A*Xjt WA At tdtltCAt*it, V/AAA y XtyLn*At*£ CA/tA* t*AAA ttU*£ lu*A*A*tA* fiA*jjtA* dj* At*dA1*tA*ttA* AaA Aaaa- AAA* itfdt\1x *A. f\n*A, At n*dAtAA*itt (/AdA*V/tA*j vaa* A^aU/a, yt fit ydtt vddntutA v/dxAtt* VddA At Ai*AtAt &AdA*\VtA*jtA* *A* N*yx*A. ltXt*£lüjftA*A dj* At yfttt j*tA*dAt At*A£ jt AA*ltl£ yyyt* AaA fit wtxftA* Ia* N*yxiA ut* Aj*Axt fdd^Aitl*f A**t UA* ytA UtM- *i- Vltt*4M/AA*A UA* Caa*A tf*it Ctj*txf*A*yA*, vjaaa jt t**it ytnAAA lu*t*A y*A*t* ca* aXaaa* v/aaa jt v/*tx y>A*Li v/t AaA *a* Ev*Adj*A ytVtA*A yjA*. El AAA AaAAA*AAaA ddlt UA* Laa*A AaA UA* tt*dd*t t*Atl*A*A fujjt tA* *A*V/dA*tAA A*t CAitfdA*A*Ait yjt*. vut v/lttlA* ItACA* CA* tAfi Aaa-A-' I/AAa yjt*. KdiAdn*. fit V-A i ua* Aj*Aitt*t*dd*t ca* CA*tAVtAtA*At CAAAaAa*^. Eca* ftA*A*A*tX*A*£ A*t t*j dA*t AfttA*A*t CtA* Aj*Aitt jtAAAt *A* yt t*tn*CA*. f)<*£d Vtxftxlct, AA Stdlytt/Atf CA* RdA*AtA QdittA

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 7