I Mag ik <1 mij even voorstellen... Themamiddag Ondernemingsraad Zoeterwoude Ondernemingsraad Zoeterwoude Heineken Nederland Supply Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude De Ondernemingsraad Zoeterwoude heeft voor haar leden donderdag 6 maart een themamid dag gehouden over de Wet Poortwachter die per 1 april 2002 is ingegaan. De middag werd verzorgd door Mathy de Baar en Corina Hoogeboom. In het eerste deel werd een presen tatie over de ziekmeldingsprocedure gegeven. Hierin kwam naar voren dat het moment waarop iemand zich ziek meldt, hij of zij te maken heeft met verschillende factoren. Welke verantwoordelijkheid heb je, welke werkzaamheden liggen er nog, maar natuurlijk ook hoe ziek iemand is. Er wordt wel gezegd; ziek is ziek, maar iedereen heeft zijn eigen grens om zich ziek te melden. Verder kwam ook het huidige ziekteverzuimbeleid ter sprake en de rol die iedereen daarin heeft. De leidinggevende, die contact houdt met de zieke en een SMT-overleg (Sociaal Medisch Team overleg) houdt. In dat overleg zitten de leidinggevende, de bedrijfsarts en een P&O-functionaris. De rol die de medewerker zelf heeft, kwam uiter aard ook ter sprake. Namelijk het actief meewerken aan je eigen reïn tegratie. Het tweede deel van de themamid dag ging over de invulling van de Wet Poortwachter en alles wat met de wet te maken heeft. Hierin kwam naar voren dat zowel Heineken als de medewerker een zeer belangrijke rol hebben. Ook werd gesproken over de reïntegratiebedrijven die Heineken heeft gekozen. Deze bedrijven zorgen ervoor dat wanneer er voor de mede werker intern geen normfuctie meer is, er elders bij andere bedrijven een functie wordt gezocht. Dit onderwerp ontlokte een discussie die later in de middag weer door de OR werd opge pakt. De discussie ging over de func ties binnen Heineken en de Future Vision. De OR ziet namelijk dat er veel functies verdwijnen en heeft de mening dat het herplaatsen van medewerkers steeds moeilijker zal worden. Voor tijdelijke reïntegratie is in ieder geval wel voldoende aan dacht, in de vorm van projecten en tijdelijke invulling van openstaande functies. Na deze themamiddag is het voor de OR duidelijker geworden waar de aandacht op moet worden gevestigd. OR Zoeterwoude Mijn naam is Brechje Langenhuijsen en ik ben 29 jaar geleden geboren in een mooi dorpje dat ongeveer vijf tien kilometer bij Den Bosch vandaan ligt. Ik heb de opleiding MAS Levensmiddelentechnologie gedaan en ben via mijn stage in 1996 bij Heineken Den Bosch terechtgeko men, op de afdeling Kwaliteits controle Brouwen. In april 1997 ben ik daar op de afdeling Verpakken gaan werken, waar ik naast mijn werk heb deelgenomen aan het project MES. Het project werd in samenwer king met de Brouwerij in Zoeterwoude gedaan en op die manier heb ik mijn vriend leren ken nen, die hier in Zoeterwoude op de Brouwerij werkt. Inmiddels zijn we gaan samenwonen, en ben ik twee maanden geleden bij Verpakken in Zoeterwoude aan het werk gegaan. Op dit moment ben ik bezig met een BHV- en een werkplekopleiding.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 7