Nieuwe CO2 tankoplegger De redactie: Karin Jansen (Brouwen) tst. 6321, Frea Lodewijk (Bouwbureau HNS) tst. 6099, Renske de Laat (Lasswell Communication Events) tst. 7074 of 06-53346447, Manon van Veenendaal (Verpakken) tst. 7216, Carola Verkerk (Interne Dienst Bedrijf) tst. 7221. Het redactieadres; Renske de Laat, BK 2.17, Z/Wou. E-mailadres Zoeterwoude: Leven in de Brouwerij De inleverdaturr Het volgende nummer van Leven in de Brouwerij verschijnt 26 maart 2003. Teksten en foto's kunnen tot en met vrijdag 14 maart 2003 worden ingeleverd. 1 biergeurtjes en daardoor niet geschikt voor eigen gebruik en dochtermaatschappijen. Daarom bezitten wij een koolzuurrecupera- tie-installatie die al deze verontreini gingen verwijdert, zodat uiteindelijk het CO2 een zuiverheid heeft van minimaal 99,96%. Dit is voor onze grootste afnemer, Vrumona, zeer belangrijk want problemen met de C02-kwaliteit zouden bij de produc tie het eerst aan het licht komen. Bijvoorbeeld bij de productie van Sourcy, waar dit onmiddellijk tot bij smaak zou leiden. De vloeibare C02 wordt uiteindelijk opgeslagen in twee voorraadtanks van ieder 100 ton. Van hieruit wordt de tankoplegger gevuld en getrans porteerd naar onze afnemers. Leuke afsluiting Eind april ga ik mijn bijna 40-jarige loopbaan bij Heineken beëindigen. Dit is voor mij als begeleider een leuke afsluiting en kijk ik door de opgedane kennis met andere ogen tegen de transportwereld aan. Met dank aan het projectteam, Bas Zuidberg (rayon Energie), Bert Gijsbertse (Inkoop), Wim Schaap (technoloog) en Chris Otto (aan dachtsgebiedhouder). Bram Visser, specialist Projecten WTB-B/E Onze oude C02 tankoplegger van 1984 werd tij dens een periodieke keuring in november 2001 afgekeurd. De reden van afkeuring was dat er scheuren in het chassis en de tankzadels zaten en mocht vanaf dat moment niet meer worden gebruikt. Voordat er is overgegaan tot de aan schaf van een nieuwe, zijn alterna tieven bekeken, zoals de huidige tank overzetten op een ander chas- maximale inhoud kon zijn. Hierbij kwamen we uit op een inhoud van 30.000 liter. Door deze grotere tank- inhoud kunnen wij het koolzuur op een efficiëntere wijze laten transpor teren, er hoeven dus minder ritten te worden gemaakt. De totale com binatie mag in Nederland niet meer dan 50.000 kg wegen, terwijl dat in de rest van Europa weer anders ligt, meestal lager. Wij gaan hem dan ook niet in het buitenland gebruiken. De oplegger is door Van Hooi uit België geleverd en is inmiddels door ons in gebruik genomen. De tankoplegger is eigendom van Heineken, het ver voer wordt op contractbasis door transportbedrijf Van der Laan ver zorgd. Het product C02 wordt ook wel kooldioxide genoemd en komt tijdens het vergis ten van het brouwproces vrij. Deze vergistingkoolzuur is onder andere verontreinigd met alcohol en diverse sis. Maar de vraag bleef of hij met de nodige aanpassingen wel twintig jaar mee zou gaan en wat de kosten hiervan zouden zijn. De oude opleg ger had een inhoud van 22.000 liter. Een nieuwe zou uit oogpunt van milieueisen en kostenbesparing een grotere inhoud moeten hebben. Uiteindelijk is gekozen voor een nieuwe tankoplegger met als uit gangspunt maximale belading. Hiervoor moesten wij een nieuwe specificatie opstellen. Vanwege nieuwe wet- en regelgeving moest worden uitgezocht wat de

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 8