VCA-opleidingen Ook in 2003 is de BHV-organisatie volop in beweging Voorbeeld van het afschakelen van een machine voor de ontruimingsoefening Bij ONTRUIMING af/dtcbt 3 van 5 De redactie: Karin Jansen (Brouwen) tst. 6321, Frea Lodewijk (Bouwbureau HNS) tst. 6099, Renske de Laat (Lasswell Communication Events) tst. 7074 of 06-53346447, Manon van Veenendaal (Verpakken) tst. 7216, Carola Verkerk (Interne Dienst Bedrijf) tst. 7221. Het redactieadres: Renske de Laat, BK 2.17, Z/Wou. E-mailadres Zoeterwoude: Leven in de Brouwerij De inleverdatum: Het volgende nummer van Leven in de Brouwerij verschijnt 26 februari 2003. Teksten en foto's kunnen tot en met vrijdag 28 februari 2003 worden ingeleverd. De VCA-trein vertrekt binnenkort weer. Hij staat dampend klaar op het perron en wacht op zijn passagiers. Heeft u nog geen VCA-certificaat, dan kunt u nog snel instappen om de bestemming, het examen op 11 april, op tijd te kun nen halen. U weet ongetwijfeld dat alle productiemedewerkers in het bezit moeten zijn van het VCA l-certificaat. En dat alle leidinggevenden aan pro ductiepersoneel in het bezit moeten zijn van VCA I II of het VCA-vol certifi caat. Wat moet u doen om een plaatsje in de trein te reserveren? U moet zich opgeven bij Jan Vis van de afdeling Opleidingen, toestel 7105. Ik reken erop dat er geen medewerkers van Heineken achterblijven op een leeg perron. Ed van Willegen, productiemanager Verpakken bevindt. Na iedere ontruiming vindt er een evaluatie plaats met de medewerkers van Colonne 7 en de BHV-ers. Dit jaar zullen wij in overleg ontrui mingsoefeningen op alle colonnes gaan houden. Met dank aan de medewerkers en teamleiders van Colonne 7 voor hun medewerking. Aad van der Meer en Carola Verkerk, Bedrijfshulpverlening Begin januari is de Bedrijfshulpverlenings- organisatie in samenwerking met Maart Plug en Simon Bouwmeester gestart met ontruimings oefeningen op Colonne 7. De oefeningen worden vijf weken lang tijdens een stopdag gehouden, zodat alle medewerkers een ontrui ming van hun werkplek hebben meegemaakt. Als de ontruimingssignalen afgaan, volgen alle medewerkers de afscha kel-, ontruimings- en opstartproce dure en verzamelen zich dan in de interne verzamelplaats (teamruim te). De opgeroepen BHV-ers zorgen er onder andere voor dat alle mede werkers hun werkplek verlaten, alle in- en uitgangen afgezet worden en niemand zich meer in Bottelarij 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 8