Veiligheid Foto-impressie bouwwerkzaamheden afdeling Brouwen Resultaten 2002 en de doelstellingen voor 2003 Foto 1 en 2: 4 Oude tijden herleven op het marktplein. Om de apollo's van apolloblok 5 te kunnen vullen en legen, wordt de matrix uitgebreid met twaalf kleppen. De productie moet tijdens deze werkzaamheden uiteraard gewoon doorgaan. Daarom wordt tijdelijk weer met zware bierslangen gewerkt. Op deze foto ziet u Philip Willemstein aan het werk. Foto 4: Om de installatie in de tussenkelder aan de HON-eisen te laten voldoen, worden ronde poeren toegepast zodat er geen vuil en ophoping kan ontstaan. Op deze foto de sealloze pomp met ronde poer. Zuurstofopname in het bier is met deze pomp uitgesloten. Foto 3: In de tussenkelder wor den alle restbierstro- men geautomatiseerd waardoor de laatste berg met slangen, die op deze foto te zien is, zal verdwijnen. Het jaar 2003 is alweer enige weken oud, maar ik kan het niet laten om nog even terug te kijken naar 2002. De terugblik betreft, u kunt het raden, de doelstellingen ten aanzien van VGWM. De doelstellingen voor 2002 waren: 1. Het ongevallenindexcijfer moet kleiner zijn dan 1,6. 2. De geplande veiligheidsronden moeten allen worden uitgevoerd. Tot mijn spijt moet ik constateren dat beide doelstellingen voor de brouwe rij niet zijn gehaald, sommige afdelin gen hebben deze wel gerealiseerd (zie tabel). U vraagt zich waarschijn lijk af waarom dit niet is gelukt. Voor de ongevallen met verzuim kan ik geen duidelijke oorzaak aangeven. Een analyse van de ongevallen geeft aan dat het meestal huis, tuin en keu ken ongevallen betrof. Zoals verstap pen, vallen van een ladder en wat snijwonden aan de handen. Bijna alle ongevallen hadden voorkomen kun nen worden als er tien seconden was nagedacht, voordat er werd gehan deld. Een tweede aanrader is om meer gebruik te maken van werk handschoenen. Als iedereen ook hier even nadenkt en meer gebruikmaakt van werkhandschoenen, is het zeker mogelijk een ongevallen indexcijfer voor de brouwerij van 1,5* te realiseren. Het streven blijft natuurlijk nul ongevallen voor de brouwerij. De doelstelling ten aanzien van de veiligheidsronden is ook niet gereali seerd. Hiervoor zijn geen geldige excuses, men moet gewoon doen wat men heeft beloofd. Positief is dat het aantal gelopen ronden is toegeno men, voor meer informatie over uw afdeling verwijs ik naar het kwartaal rapport VGWM. Bart van Eunen De doelstelling is gebaseerd op het gereali seerde gemiddelde van de laatste drie jaar min 10% Overzicht van de VGWM doelstelling en gerealiseerde resultaten over 2002 en de doelstellingen voor 2003 VGWM-ronden: De Doelstelli Bedrijfs L. Verpakken Brouwen Techn. D. Interne D. B.E.D. B.T.D. Totaal Gepland voor 2002 17 320 142 5 34 52 12 585 Uitgevoerd in 2002 17 233 118 5 31 45 12 461 100% 73% 83% 100% 91% 87% 100% 79% Doelstelling voor 2003 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Doelstelling voor 2002 0 <1,9 <1,9 <1,2 <0,7 <0,7 o <1,6 Werkelijk 2002 0 1,8 1,8 2,1 0 ,.8 Doelstelling voor 2003 0 <1,7 <2,2 <0,6 <0,7 <1,8 <1,2 <1,5%

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 4