Brouwen b®ouwt verder Verbouwing Bedrijfsrestaurant: tijdelijk geen vette hap 6 Wat gebeurt er toch allemaal bij de afdeling Brouwen? Het anders zo rustige Marktplein is omgetoverd tot een soort bouwput! Zelfs de zware bierslangen zijn weer tevoorschijn geko men. Gaan we soms terug in de tijd? Niets is min der waar. Er lopen op dit moment gewoon veel projecten. ledereen ziet de bouwwerkzaamheden buiten voor Apolloblok 5. In het Kelder- Dienstgebouw wordt alles in gereedheid gebracht om de toekomstige Apollo's vanaf mei of juni te kunnen vullen en legen. Om die reden moet onder ande re een matrix (een blok met kleppen) op het Marktplein worden uitgebreid met twaalf kleppen. Dit wordt bij de leveran cier van de reeds zeven jaar oude matrix gedaan om een kwalitatief zo goed mogelijke uitbreiding te realise ren. Om te kunnen blijven produceren, wordt tijdelijk met zware bierslangen gewerkt. Ombouwen en verbouwen met minimale productiestagnatie blijft de uitdaging. Energie Ook de afdeling Energie is druk bezig rond het Marktplein met de aanleg van alcoholwaterleidingen tussen de centra le koeling en de horizontale gistkelder. Tot nu toe werd het alcoholwater van de gistkelder lokaal gekoeld met ammo niak. Om de voorraad ammoniak zo klein mogelijk te houden, is besloten zoveel mogelijk centraal te koelen. Als eerste wordt nu de koeling van de hori zontale gistkelder verbouwd. Apolloblok 5 wordt uiteraard direct op het alcohol- waternet uit de centrale koeling gezet. Tussenkelder Ook is de bouw in de tussenkelder, re- engineering fase 2, in volle gang. Daar worden nu alle restbierstromen geauto matiseerd waarmee de laatste berg met slangen in het Dienstgebouw komt te verdwijnen. Na deze fase kan het restbierpasteur verdwijnen, omdat onder hoogwaardige omstandigheden wordt gewerkt. Straks kan Brouwen ein delijk waar maken wat voor de deur op het straatnaambordje staat: Pasteurweg. Om de nieuwe installatie aan de HON-eisen te laten voldoen wor den ronde poeren toegepast, zodat er geen vocht- en vuilophoping kan ont staan. Innovatie blijft de uitdaging door gebruik te maken van een sealloze pomp (as-afdichting van een pomp). Zuurstofopname in het bier is met deze pomp uitgesloten. Brouwhuis In het Brouwhuis is men bezig de kla- ringskuip en wortketel van Brouwstraat 13 te slopen voor vervanging. Dit is de laatste brouwstraat waarvan de kla- ringskuip en wortketel moeten worden vervangen in verband met ouderdom. Brouwstraat 11 en 12 zijn de afgelopen twee jaar reeds vervangen. De hijswerk zaamheden staan voor begin februari op stapel. Nadat deze ketels zijn vervangen is het Brouwhuis gereed om de toekomstige productie aan te kunnen. We zijn dan in Brouwhuis 1 in staat om elke twee uur een brouwsel te maken voor 100.000 liter flesbier. Brouwhuis 2 doet dit in 75 minuten. Al met al een projectrijke periode. Ruud van der Poel, projectmedewerker Brouwen Na veel overleg gaat de verbouwing van het Bedrijfsrestaurant op 27 janu ari dan eindelijk van start. Om aan de eisen van deze tijd te kunnen voldoen, is het nodig om het Bedrijfsrestaurant een opknapbeurt te geven. Visueel zal er weinig aan het Bedrijfsrestaurant te zien zijn, maar de HACCP-eisen zijn de afgelopen jaren veel strenger gewor den. De verbouwing vindt plaats van 27 januari tot 24 februari en zal voor de bezoeker zeker wat ongemak met zich mee brengen. De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen van het uit giftegedeelte, vervanging van de bak/frituurwand, het vernieuwen van de vlees- en zuivelkoelingen en het afwerken van de vloer. Om u toch ser vice te kunnen verlenen, is besloten om een noodkeuken te plaatsen. Deze noodkeuken zal achter in het Bedrijfs restaurant geplaatst worden (niet- rokers gedeelte) Omdat de ruimte beperkt is, kunnen wij u alleen een basispakket aanbieden. Frituren is niet mogelijk, u zult het dus voorlopig zon der vette hap moeten doen. Bakken is alleen mogelijk in de oven en zodoen de zijn er geen uitsmijters te krijgen. Ook is er een aantal maaltijden aange past, daardoor zult u ook de frites moeten missen. De toegang naar het Bedrijfsrestaurant zal bij de achterin gang zijn (nooduitgang). Omdat wij met beperkte ruimte werken, zal er enige vertraging kunnen ontstaan. De medewerkers van het Bedrijfsrestaurant zullen er alles aan doen om het ongemak zo beperkt mogelijk te houden. Een overzicht van de verbouwing vindt u op het bord in het Bedrijfsrestaurant. Voor verdere vragen kunt u bellen met toestel 6500. Leo de Vogel Bedrijfsrestaurant

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 6