De OR op cursus Heineken Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude Ondernemingsraad Zoeterwoude Heineken Nederland Supply De OR bevond zich 9 en 10 januari in Oegstgeest voor een cursus. Centraal op deze cursus stond de evaluatie van de OR-werkzaamheden in de afgelopen driejaar. Als gast spreker was door de OR een ex- hoofd P&O uitgenodigd om zijn visie op ons functioneren met ons te delen. Leuk was het om te horen dat het was opgevallen dat de raad altijd met een gezamenlijke mening naar buiten treedt. Ook de duidelijke scheiding tussen vakbonds- en 0R- aangelegenheden is volgens hem duidelijk zichtbaar voor de buiten wereld. Vooruitlopend op de komende OR- verkiezing van 26 maart stond de overdrachtsnota als gesprekspunt op onze cursusagenda. Deze over drachtsnota is de leidraad voor de nieuwe OR. In dit stuk wordt door oud-OR-leden aangegeven hoe bepaalde thema's zijn aangepakt in de afgelopen periode en worden adviezen gege ven voor de komende periode. Ook het aantal commissieleden, de werk wijze van de diverse commissies en de onderwerpen die zijn behandeld, maar vooral de lopende zaken op het moment van overdracht worden in deze nota beschreven. Uitgangspunt is om duidelijke infor matie neer te leggen voor de nieuwe raad die na de verkiezingen het 0R- estafettestokje overneemt van de huidige raad. Ondernemingsraad Zoeterwoude Nederland Supply Voor de Foto van de Maand heb ik ditmaal eens ingezoomd op enkele installatiedelen. Wat klinkt dat eigen lijk gewichtig. In gewoon Nederlands komt het erop neer dat ik twee foto's van dichtbij heb genomen. Wat u op deze foto's ziet, zijn de bovenkanten van tanks die vanaf de werkvloer haast niet te zien zijn. Vanaf de loopbrug zijn ze echter dui delijk zichtbaar. U kunt op foto 1 zien dat vervuiling vaak begint met een kleine lekkage. Als men hier niets aan doet, wordt het alleen maar erger. Foto 2 laat duidelijk het verschil zien. Bij een goed installatiebeheer moet men altijd alert blijven op kleine veranderingen die later grote gevol gen kunnen hebben. Dus ook tegen u zou ik willen zeggen: kijk eens naar uw installatie vanuit een ander gezichtspunt, letterlijk en figuurlijk. Bart van Eunen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 5