New Murphy News Nederland Griekenland Spanje Ierland Italië Frankrijk Onze werkmaatschappijen in Ierland, Spanje, Grieken land, Frankrijk en Nederland hebben allemaal een eigen personeelsblad. De één dik, kleurrijk en vaak bij de mede werkers in de brievenbus, de ander bescheiden van opzet en frequentie, maar daarom niet minder belangrijk. Een over zichtje van de bladen. PAGINA 8 HEINEKEN INTERNATIONAL MAGAZINE NR. 16 Eigen personeelsblad voor meeste Europese medewerkers Vers van 't Vat is het maande lijkse personeelsblad voor de me dewerkers van Heineken in Neder land. Iedere maand wordt in een oplage van 6500 exemplaren mel ding gemaakt van wetenswaardig heden van alle Heineken Neder land-organisaties, inclusief de fris drankenindustrie Vrumona en de Gedistilleerd en Wijngroep Neder land. Het blad is gemiddeld 28 pagi na's dik en wordt gemaakt door twee full time redacteuren en een parttime redactrice. Het perso neelsblad heeft al een rijke geschie denis: Vers van 't Vat kwam voor de eerste keer bij het Heineken- personeel in de bus in 1950. Vers van 't Vat wil vooral begrip kweken bij het personeel voor het ondernemingsbeleid en voor de werkzaamheden van het personeel. Informatie en voorlichting geven over de activiteiten van de onder neming in binnen- en buitenland is een tweede doel van het blad. Maar vooral wil Vers van 't Vat de onder linge band tussen de medewerkers versterken. Murphy's New Man EDITORIAL Het personeel van Athenian Bre wery in Griekenland krijgt sinds 1986 drie tot vier maal per jaar een blad in de bus. Het blad fungeert niet alleen als personeelsblad, maar wordt door Athenian Brewery ook naar externe contacten zoals han delsrelaties gestuurd. Belangrijkste doelen van het blad zijn: het perso neel informeren over beslissingen van het management, de contacten tussen management, personeel en handel verstevigen en bij het perso neel het gevoel kweken dat alle me dewerkers bij de 'familie' Athenian Brewery horen. Voor onze medewerkers van Murphy Brewery in Ierland ver schijnt zes maal per jaar New Mur phy News. Het blad wordt verzorgd door Peter Hanan van de afdeling personeelszaken. "Murphy News is begonnen als een wat conservatief blad met veel serieuze artikelen. Om beter te kunnen communice ren met het personeel over alles wat er binnen ons bedrijf gebeurt, heb ben we enige tijd geleden besloten een luchtiger, vriendelijker blad te maken. Tegelijkertijd is het for maat van het blad veranderd. Daarom heet het nu ook New Mur phy News. We hebben de indruk dat de medewerkers het blad erg op prijs stellen. Dat is vooral de ver dienste van Peter Hanan, die pre cies weet wat de mensen willen le zen.", aldus de heer Edward Costello, hoofd personeelszaken van Murphy Brewery. Sinds juni vorig jaar ontvangen de El Aguila-medewerkers vier keer per jaar El Aguila Prenza. Be langrijkste doel van het blad, aldus Product Manager Alberto Gomez, is het personeel te informeren over de veranderingen in de organisatie van El Aguila en daarnaast onder werpen te behandelen die nauw met het werk te maken hebben. De redactie richt zich ook op arti kelen over steden in Spanje en dan speciaal de steden waar een brou werij of mouterij van El Aguila is gevestigd. Op deze wijze wil de redactie proberen de relatie met de lokale autoriteiten te verstevigen. De medewerkers van Dreher in Italië hebben tot op heden geen eigen personeelsblad. Voor de toekomst wordt niet uitgeslo ten dat de Dreher-medewerkers een eigen personeelsblad ont vangen. De structuur van Dre- Sinds april dit jaar ontvangt het personeel van Frangaise de Brasse rie het mooie blad Bière le Magazi ne. De vier kleuren uitgave ver schijnt vier maal per jaar. Frangaise de Brasserie is in 1986 ontstaan uit de drie ondernemingen Heineken France, Brasserie Pel- forth en Union de Brasseries. Ie dere onderneming had een eigen personeelsblad. Met de komst van Bière le Magazine is een nieuwe vorm van informatieverstrekking aan het gehele personeel ontstaan. Het personeelsblad wil, behalve aan informatie over de onderne ming, ook aandacht besteden aan het produktenassortiment en de communicatie-strategie, de bijzon derheden van de diverse vestigin gen, de verschillende beroepsas pecten en de bierindustrie in het al gemeen. Op die manier moet Bière le Magazine helpen de verschil lende bedrijfsculturen uit het verle den tot één ondernemingscultuur te brengen. her sinds de samenwerking met NBM/SIB is op dit moment nog een sta-in-de-weg. Het manage ment van Dreher acht het niet uitgesloten dat in de toekomst er alsnog een personeelsblad voor de Dreher-medewerkers gaat verschijnen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken International Magazine | 1988 | | pagina 8