Warm bad in ijs en sneeuw Investeringen in Griekenland Eigen gewicht in Heineken bier Aan de slag "We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in nieuwe apparatuur om zowel de kwaliteit van onze bieren als de kwantiteit te verhogen. Daarbij is het belangrijk de men sen, die met de machines moeten werken, niet te vergeten. Je kunt nog zo'n moderne apparatuur hebben, als de opera tors ze niet goed kunnen bedienen, bereik je weinig." De komende drie jaar investeert Athenian Bre wery zes biljoen Drach men (circa 90 miljoen gulden) in het verhogen van de produktiecapaci- teit, moderniseringen en milieubeschermende maatregelen voor haar drie brouwerijen. Het leeuwendeel van deze voor Griekse begrippen zeer grote investeringen wordt gepleegd in de brouwerij in Patras (zie foto). Manual Opdracht HEINEKEN INTERNATIONAL MAGAZINE NR. 16 PAGINA 7 J.O.T. motiveert en verhoogt efficiency Heineken krijgt soms opmerkelijke post. Vanuit alle delen van de wereld sturen fervente Heineken drinkers foto's van het nuttigen van hun favoriete bier onder opmerkelijke omstandigheden. Uit Noorwegen ontvingen we bijgaande foto van enkele Heineken-liefhebbers, die in het winterse IJsland in een natuurlijke bron stapten. Het water was zó warm dat men verkoeling zocht en vond in zijn favoriete biermerk. Technische aanpassingen aan de vuiler betekent voor de mensen die er mee moeten werken, dat zij de veranderingen in de bediening in de manual aanbrengen. De betrokken bedieningsman wordt ook betrok ken bij het regelmatig herzien van de manual. Het kan immers voor komen dat de dagelijkse praktijk uitwijst, dat details in de manual niet kloppen. De bedieningsman is de meest aangewezen persoon om attent te zijn op aanpassen van de manual. Juist door deze aanpak wordt de betrokkenheid van het be dienend personeel gegarandeerd. Eenmaal geschoold in de elemen taire zaken die bij J.O.T. horen, gaat de medewerker in zijn eigen brouwerij aan de slag. In eerste in stantie zal hij zelf proces-manuals gaan schrijven. Daarna volgt een periode waarin hij collega's van de brouwerij leert hoe zij les moeten geven aan hun medewerkers, want uiteindelijk zijn zij het die de be trokkenen over de bediening van machines moeten instrueren. De 'hoofdtrainer' kan de vrijgekomen tijd besteden aan coördinatie van de werkzaamheden en het verder opleiden en begeleiden van de mensen die als instructeurs funge ren. Job Oriented Training betekent niet alleen een betere efficiency voor de brouwerij. Het betekent ook een extra motivatie voor de man achter de machine, want hij wordt nauw betrokken bij het ver vaardigen en herzien van het ma nual en heeft op die manier een middel achter de hand om zijn da gelijkse werkzaamheden te structu reren. Dreher bevindt zich op dit moment nog in de beginfase. Ge zien de positieve reacties uit de ver schillende landen kan het manage ment van Dreher over het slagen van J.O.T. optimistisch gestemd zijn. een medewerker van zijn normale werkzaamheden vrijgesteld voor het project en naar Zoeterwoude gestuurd om in een vijf weken du rende cursus de basis van J.O.T. onder de knie te krijgen. De man krijgt ook een opdracht; hij moet een presentatie voorbereiden over J.O.T. en die na terugkeer in zijn land presenteren aan zijn eigen ma nagement. Bovendien krijgt hij de opdracht een manual te schrijven over een bepaalde installatie. Een manual is niets anders dan een boekwerk waarin onder andere tot in de details staat beschreven hoe een machine moet worden be diend. "Een medewerker uit Ja maica kreeg de opdracht een ma nual te schrijven over het filterpro ces. De man wist daar helemaal niets van. Toch presteerde hij het binnen acht dagen een manual te schrijven, waarin alle stappen van het proces heel nauwkeurig be schreven staan.", vertelt de heer L. Lindeman van HTB en projectlei der van J.O.T. In iedere manual zijn niveauver schillen aangebracht. Een nieuwe ling binnen het bedrijf zal alle on derdelen van het bedieningsproces van een machine moeten leren en heeft dus uitgebreide documentatie nodig. De meer ervaren man zal aan algemenere richtlijnen genoeg hebben om zijn werk goed te kun nen doen. Om een manual optimaal te kun nen gebruiken, is veel discipline no dig voor het nauwkeurig bijwerken van het boek bij veranderingen in een deel van het produktieproces. "Challenge Heineken" heette het prestigieuze paardensport-evene ment dat onlangs in Marokko is gehouden. In zes wedstrijden, waaraan de beste verenigingen uit Marokko deelnamen, werd op de onderdelen dressuur, cross country en concours hippique gestreden. Ahmed Touil mocht zich uiteinde lijk winnaar noemen. Touil moest op een weegbalans plaatsnemen voor het ontvangen van de prijs: zijn lichaamsgewicht in flesjes bier. Hij deed dat onder het toeziend oog van de heer Gilles d'Agescy (links op de foto), commercieel directeur van Groupe de Brasseries du Maroc, de brouwerij die in Marokko Heineken bier in licentie brouwt. Produktie manager L. Mengoli zag de noodzaak om ook het wat la ger geschoolde personeel cursussen te laten volgen. Cursussen, gericht op hun eigen werkplek. De heer Mengoli vond de oplossing in J.O.T. (Job Oriented Training), een initiatief van de afdeling techni sche opleidingen internationaal van Heineken Technisch Beheer (HTB). Job Oriented Training wordt bij Heineken in Nederland sinds het begin van de tachtiger jaren toege past. Het bleek nodig om meer aan dacht aan de efficiency te besteden; bij de bouw van de brouwerij in Zoeterwoude werd een dusdanig groot aantal nieuwe en geavan ceerde installaties geplaatst, dat een diepgaande training voor het bedieningspersoneel noodzakelijk werd geacht. Een extern bureau stelde een trainingsmethodiek samen, die ge durende twee jaar in Zoeterwoude werd toegepast. De afdeling Oplei dingen maakte vervolgens op basis van de ervaringen met het bureau een eigen systeem, helemaal toege spitst op de Heineken organisatie. Inmiddels gebruikt men het J.O.T. systeem bij onze werkmaatschap pijen in onder andere Indonesië, Singapore, Zaïre, Spanje, Nigeria en Papua Nieuw Guinea. Om te weten hoe J.O.T. werkt, is Italië een goed voorbeeld, aange zien het project daar onlangs is ge start. J.O.T. is geïntroduceerd op de brouwerijen in Pedavena en Massafra. Van iedere brouwerij is

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken International Magazine | 1988 | | pagina 7