Athenian Brewery zet zich in voor het milieu L. van Munching onderscheiden Cees Oostrum waakt over grafische kwaliteit verpakkingen maar: "Ons werk is gebaseerd op de concernfilosofie, dat Heineken bier overal op de wereld niet alleen hetzelfde moet smaken, maar er ook hetzelfde uit moet zien. Ook kunnen we niet roepen: 'Heineken is 't beste bier' en vervolgens een slechte kwaliteit etiket op de fles plakken. Dat is onmogelijk!" Uitvoering Op de werkvloer Simpel PAGINA 6 "We willen geen politie-agent zijn" De heer C.W. Oostrum is hoofd van het Corporate Brands Design Department en is expert op grafisch gebied. Dat moet hij ook wel zijn, want vakkennis is vereist om nauw keurig te kunnen bepalen of een etiket (of omdoos of blik) voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die bij Heineken worden gesteld. Twee ëntwintig jaar geleden kwam de heer Oostrum bij Heineken om de nieuwe afdeling drukwerk inkoop gestalte te geven. Na veertien jaar verruilde hij zijn functie van druk werk inkoper voor zijn huidige baan, die hem over de hele wereld brengt. Bij de ontwikkeling van een nieuw design voor zowel concern- produkten (Heineken, Amstel, Murphy, Green Sands, Buckler, Hoppe, Bokma en Coebergh) als soms landelijke merken (Aguila, Dreher, etc.) wordt de afdeling van de heer Oostrum ingeschakeld. "De ontwerpers kunnen een erg mooi ontwerp voor een nieuw eti ket hebben gemaakt, maar het is onze taak te bestuderen of dat mooie etiket ook te reproduceren is, dat wil zeggen of er miljoenen en miljoenen van gedrukt kunnen worden zonder kwaliteitsproble men. Is in het betreffende land de grafische kennis aanwezig om een mooi maar complex etiket te druk ken. Zijn de juiste papiersoorten en inkten in dat land beschikbaar. Dat zijn vragen waar wij ons mee bezighouden. Verder dienen de be- produktie-opdracht voor de ver- Hoofdbrekens doelingen van de ontwerper 'ver- pakkingsdrukker. We vormen in Die wettelijke bepalingen per taald' te worden in een duidelijke feite de tussenpersonen tussen land bezorgen de heer Oostrum en creativiteit en grafische techniek." zijn collega's soms de nodige hoofdbrekens. Omdat de brouwe rij verplicht is steeds meer informa tie op het etiket te plaatsen, wordt het "creativiteit op de vierkante millimeter", aldus de heer Oos trum, want "dergelijke informatie willen we op het etiket aanbrengen zonder het imago van het etiket te schaden." Juist omdat de lijst met wettelijk vastgestelde informatie steeds langer wordt, gaan de brou werijen steeds vaker over op het ge bruik van een achtêretiket. Op die manier wordt aan wettelijke ver plichtingen voldaan, zonder dat dit ten koste gaat van de visuele kwali teit van het rompetiket. Wat zou er gebeuren als we in een fictief land Heineken bier willen in troduceren, maar de lokale wet voorschrijft dat bier niet mag wor den verkocht in een verpakking met groen etiket? "Ik ben er van overtuigd dat we dan geen Heine ken bier in dat land introduceren. Het Heineken etiket is groen en daar valt niet aan te tornen." De afvalwaterzuivering van de brouwerij in Athene. Door een nieuwe afdeling voor energie en milieu in het leven te roepen heeft Athenian Brewery het energiegebruik van de brouwe rijen in Athene, Thessaloniki en Patras sterk teruggebracht. Boven dien zijn de gevolgen van de brouw- activiteiten voor het milieu sterk gereduceerd door verbeteringen aan het afvalwater zuiveringssys teem. Athenian Brewery heeft van het Griekse Ministerie van Indus trie de tweede prijs ontvangen voor haar vele werk ter bescherming van het milieu. Door deze toekenning was onze werkmaatschappij in Griekenland tevens voorgedragen als kandidaat voor de European Better Environ ment Awards for Industry 1987. Maar Corporate Brand Design Department doet nog veel meer. Richtlijnen worden opgesteld om eenduidigheid te krijgen in de uitin gen van Heineken produkten, of dat nu om een etiket of omdoos gaat, of om een reclame-artikel waar het concernmerk op moet staan. Tachtig procent van het werk van de afdeling moet in verpakkingen worden gezocht, immers de ver pakking is het directe visitekaartje naar de consument. Het werk van de afdeling houdt echter niet op bij adviseren en het opstellen van richtlijnen. Ook bij de uitvoering zijn Oostrum en zijn collega's Jelle Hess en Robert de Waard betrok ken. "We moeten er voor zorgen dat iedereen de juiste materialen en instructies krijgt om een verpak king te drukken die helemaal aan onze richtlijnen voldoet", aldus de heer Oostrum. Die richtlijnen zijn strikt, erg strikt. "Als een van onze partners bijvoorbeeld door verandering van een wettelijke bepaling in dat land, slechts één cijfer op het etiket wil veranderen, dan zal men dat door ons moeten laten doen. Het lijkt misschien een omslachtige en kost bare methode, maar het is absoluut noodzakelijk, anders wordt het snel een rommeltje", aldus de heer Oostrum. "Als we in een land Heineken bier introduceren, betekent dat ter plekke zoeken naar geschikte druk kerijen, die onze kwaliteitseisen kunnen realiseren. Als de etiketten voor de eerste maal worden ge drukt, staan we er met de neus bo venop. Samen met de man aan de drukpers werken we er aan dat het etiket er perfect uitziet! We willen Van links naar rechts Robert de Waard, achter hem secretaresse Rebecca Pel, Cees Oostrum en ui terst rechts Jelle Hess. Dit viertal houdt de kwaliteit van de Heineken verpakkingen nauwlettend in de ga ten. absoluut niet politie-agent spelen, maar door onze kennis proberen een relatie met die drukker op te bouwen. Want hij is de man die in de toekomst de etiketten drukt en hij moet weten welke eisen wij stel len aan zijn produkt en waarom.", aldus de heer Oostrum. Toch gebeurt het soms dat de heer Oostrum als een scheidsrech ter moet optreden en 'de gele kaart trekt' als storende fouten zijn ge maakt. "Door onze grote interna tionale ervaring kunnen wij de drukkerij echter ook vaak advise ren hoe deze fouten in de toekomst te vermijden. Je moet niet alleen roepen dat je het goed wilt hebben. Je moet ook zelf bereid zijn daar aan mee te helpen!" "Het Heineken etiket lijkt voor de leek zo simpel te maken. Juist door die simpelheid echter moet al les aan het etiket perfect zijn, want eenvoud grenst aan armoede. Dat is een van de redenen waarom we als een bok op de haverkist zitten, als het gaat om het bewaken van de kwaliteit van onze verpakkingen en merkuitingen." De heer L. van Munching jr., alleen-importeur van Heine ken bier en Amstel Light in de Verenigde Staten, kreeg on langs de eerste George Was hington Vanderbilt Trophy uitgereikt door de Neder landse Kamer van Koophan del in de Verenigde Staten. De heer Van Munching ont ving de onderscheiding uit handen van de Nederlandse ambassadeur R.H. Fein. Ere- gaste was mevrouw Y. van Rooy, staatssecretaris van Buitenlandse Handel. De heer van Munching kreeg de Trophy uitgereikt als waarde ring voor een belarigrijke bij drage aan de uitbreiding van de handel en investeringen tussen Nederland en de Ver enigde Staten. Tevens is de on derscheiding bedoeld als sti mulans voor andere Ameri kaanse zakenlieden die nauwe contacten onderhouden met Nederland.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken International Magazine | 1988 | | pagina 6