Salvatore Marino: "Meer betrokkenheid" Buckler in Nederland op weg naar consument ALLES DRAAIT OM KWALITEIT IN POPOLI 'En... hoe werken we bij Heineken?' is dit jaar het motto van de kwaliteitscampagne die in januari 1987 startte. Tij dens de nieuwjaarsrecepties op de diverse vestigingen werd een videofilm vertoond, waarin de toenmalige algemeen di recteur A. Oostra het startsein gaf voor het project, dat tot 1991 moet duren. Doel van het project is het verbeteren van de communicatie en informatie binnen de onderneming, meer delegeren van taken en klantgerichter denken en han delen. Na ruim anderhalf jaar tijd voor een globale tussenba lans. Actief Cursussen Salvatore Marino werkt voor de afdeling onderhoud en is gespecialiseerd in electrotechniek. Hij is lid van de werkgroep die zich bezighoudt met het terugdringen van de hoeveelheid zuurstof in de wort en het bier. Zijn eerste indrukken van het kwaliteitsproject. Uitwisseling HEINEKEN INTERNATIONAL MAGAZINE NR. 16 PAGINA 4 Kwaliteitsproject Heineken Nederland nu goed op gang In het eerste jaar van het kwali teitsproject sloeg bij het personeel niet direct de vlam in de pan. On danks het feit dat de meeste perso neelsleden het nut van veranderin gen wel inzagen, werd wat terug houdend gereageerd op de plan nen, waardoor weinig initiatieven werden ontplooid. Mevrouw P. Ui- tenbroek, projectcoördinator, legt uit waarom: "Zeker voor het middle management bestond een hoop onduidelijkheid over het in praktijk brengen van het project. Eind 1987 hebben we voor het middle management een boekje uitgegeven, waarin geprobeerd werd duidelijk te maken hoe ze de doelstellingen van het project kon den 'vertalen' naar hun eigen afde ling. Bovendien werd van elke af deling gevraagd drie kwantitatief meetbare doelstellingen op papier te zetten om de kwaliteit van het werk op de eigen afdeling te verbe teren. Het eerste jaar moet je als aanloopperiode zien." Vervolgens werd op de nieuw jaarsrecepties van 1988 het perso neel van Heineken Nederland weer een videofilm getoond, waarin de eerste indrukken van enkele perso neelsleden werden getoond. Die meningen waren -begrijpelijk- niet onverdeeld positief, omdat men nog niet precies wist hoe het project moest worden ingevuld. Inmiddels heeft de afwachtende houding plaatsgemaakt voor ac tieve medewerking aan het kwali teitsproject. "Op veel afdelingen is het werkoverleg (opnieuw) gestart en we merken duidelijk dat binnen de onderneming meer acties geno men worden.", aldus mevrouw Ui- tenbroek. Er wordt meer gecom municeerd, taken worden gedele geerd en er is meer structuur in de werkzaamheden. Kortom, aan de doelstellingen van het project wordt gewerkt. Het personeel wordt steeds weer geconfronteerd met het kwaliteits project. Het uitdelen van puzzles, stickers, posters en kalenders moet het personeel attenderen zich in te zetten voor het kwaliteitsproject. Een speciale 'kwaliteitskrant' zorgt ervoor dat het personeel op de hoogte blijft van de vorderingen van het project. In het kader van de kwaliteits campagne zijn cursussen ontwik keld om het klantgerichte denken te stimuleren. Portiers, chauffeurs en bijrijders zien via deze cursussen hoe ze het beste met klanten om kunnen gaan. Vooral medewerkers die rechtstreeks contact hebben met onze klanten, krijgen de zoge naamde Al-cursus, waarin het brouwproces wordt uitgelegd. Al die facetten van de kwaliteits campagne -groot en klein- moeten er toe leiden dat in het voorjaar van 1991 door middel van een videofilm teruggeblikt kan worden op vier jaar kwaliteit en dat met trots kan worden gezegd: 'Zo werken we bij Heineken!'. De heer G.J. van Soest, alge meen directeur van Heineken Brouwerijen in Nederland, nam begin september hoogstpersoonlijk plaats op de vorkheftruck om op het brouwerij terrein in Den Bosch de eerste pallet met Buckler in een vrachtwagen te laden. Het was het startsein van de introductie van het nieuwe bier met bijna geen alcohol. Buckler is in Frankrijk en Spanje al op de markt en valt in de smaak. Het marktsegment voor alcoho larm bier neemt in Nederland nog maar een gering aandeel van de to tale biermarkt in. Toch neemt de vraag naar dergelijke bieren met zeker 50% per jaar toe. Heineken verwacht dat die groei zich in de ko mende jaren zal voortzetten, mede gelet op de ontwikkelingen in de landen rondom Nederland. In West-Duitsland bijvoorbeeld is de consumptie van alcoholvrij bier in de afgelopen zes jaar verachtvou digd. De sterk stijgende vraag houdt verband met een gezondere en ac tievere wijze van leven waar de consument*steeds vaker voor kiest. Die keuze brengt tevens een meer bewuste houding ten opzichte van alcohol met zich mee. Op sommige momenten wil men het gebruik van alcohol vermijden, zoals in het ver keer, op het werk of tijdens het sporten. Uit recent onderzoek blijkt dat 48% van de bierdrinkers in Neder land geïnteresseerd is in een goed smakend bier zonder alcohol. Hei neken komt met de introductie van Buckler aan deze wensen tege moet. Product manager P. Vogelsang vertelt tijdens de introductiebijeenkomst genodigden waarom Heineken het non-alcohol bier Buckler heeft ontwik keld. Salvatore Marino: "Er is meer uitwisseling van informatie. "We zijn in juli begonnen met het analyseren van het probleem Daarna hebben we op vijftien verschillende punten tussen de brouwketels en de bottellijnen metingen verricht om de hoe veelheid zuurstof te bepalen. Dat terugdringen van zuurstof is heel belangrijk. Teveel zuurstof in de wort heeft een invloed op smaak en kleur van het bier. Teveel zuurstof in het bier betekent een beperktere houdbaarheid. Heineken International Maga zine sprak de heer Marino en kele weken na de start van het project en hij kon al vermoedens uiten over de mogelijke oorza ken. Toch is hij voorzichtig. "Het gaat in dit project om harde cijfers en niet om meningen. Al leen door onderzoek kom je tot de juiste conclusies. De heer Marino is positief over het project. "Het is een goede manier om samen te werken met mensen van afdelingen waar je anders nooit mee te maken hebt. Er is meer uitwisseling van infor matie en je voelt je meer betrok ken bij het hele bedrijf. We heb ben nog nooit op deze manier ge werkt, maar Galgano helpt ons en geeft de richting aan die we moeten volgen. De reacties van zijn collega's die (nog) niet bij het project zijn betrokken, verschillen, maar zijn overwegend positief. Velen zijn nieuwsgierig, anderen zijn. nog wat sceptisch. En vaak wordt hardop gedacht "waarom zit ik niet in zo'n werkgroep?".

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken International Magazine | 1988 | | pagina 4