De geschiedenis van South Pacific Brewery /COLO Bee* Toch SP Bier Brand Uitbreiden Kopermijn Plantage-opzichter, politie-agent, gougddelver, zakenman en tenslotte hoteleigenaar was Joe Bourke voordat hij aan het eind van de veertiger jaren de basis legt voor de brouwin- dustrie in Papua Nieuw-Guinea. In zijn hoedanigheid van ho teleigenaar vindt hij dat de markt voor bier in zijn land veel groter kan worden, dan hij is. Slechts op enkele plaatsen kan men bier uit de tap drinken en alle biermerken komen uit an dere landen, voornamelijk Australië. Op zoek Concurrentie HEINEKEN INTERNATIONAL MAGAZINE NR16 PAGINA 3 Van dreumes tot marktleider - -■ JK Een van de drankenwinkels in Papua Nieuw-Guinea, 'bottle shops' genoemd. Een speciale afdeling van South Pacific Brewery houdt zich bezig met de beschildering van der gelijke winkels in de SP-kleuren. halve deskundigheid nemen de bui tenlanders ook containers vol le vensmiddelen mee: fruit, vlees, groenten en... Australisch bier. Een netwerk van leveranties wordt opgezet om de gastarbeiders van hun 'eigen' natje en droogje te kun nen voorzien. Bougainville is voor Papua Nieuw-Guinea economisch gezien van het allergrootste belang en South Pacific Brewery dreigt de aansluiting te missen. Deze situatie baart het management zorgen en uit alle macht wordt geprobeerd SP Bier op de Bougainville-markt te krijgen. In 1975 treft een grote brand de brouwerij in Lae. De bedrijfs brandweer, geholpen door colle ga's van andere bedrijven, heeft haar handen vol aan het bluswerk. Men kan niet voorkomen dat lager- tanks en koelinstallaties worden verwoest. De produktie moet en kele weken worden stopgezet, maar door goed voorraadbeheer ontstaat er geen tekort aan SP Bier. Met medewerking van Heineken Technisch Beheer en Malayan Bre weries wordt de brouwerij in Lae weer opgeknapt. Veertien maan den na de brand staan op het brou werijterrein acht grote tanks, ont worpen door Heineken. Door de tanks kan veel efficiënter worden gewerkt en verbeteren de arbeids omstandigheden van de werkne mers in de lagerkelders sterk. De gerenoveerde brouwerij van South Pacific Brewery in Port Moresby. South Pacific Brewery krijgt geen vaste voet aan de grond in deze in teressante markt, totdat blijkt dat de invoer van al die produkten uit Australië niet vlekkeloos verloopt. Vooral de (fris)dranken zijn enkele dagen na aflevering in Bougainville verdwenen. South Pacific Brewery biedt de lokale autoriteiten aan om alle inkomende dranken te beheren en zorg te dragen voor een goede distributie. De brouwerij krijgt als ruil voor deze dienst de mogelijk heid SP Bier op tap te introduce ren. Het bier valt in de smaak en South Pacific Brewery krijgt -mede door de oprichting van een dochter onderneming Bougainville Bevera ges Pty Ltd.- een belangrijk aan deel in de Bougainville-markt. Anno 1988 is van de importactivi teiten van Bougainville niets meer over. Eind zeventiger en begin tachti ger jaren krijgt South Pacific Bre wery te maken met sterke concur rentie. De brouwerij kan haar posi tie als marktleider toch handhaven. Omdat door een verzadiging van de markt geen grote volumestijgingen met bier te verwachten zijn, besluit het bedrijf in de eerste helft van de tachtiger jaren zijn activiteiten uit te breiden. Behalve het brouwen van bier gaat men zich richten op de produktie van frisdranken. De overstap blijkt succesvol. Op dit moment heeft South Pacific Bre wery in de frisdrankenmarkt een marktaandeel van ongeveer 50% South Pacific Brewery bestaat nu uit twee brouwerijen, drie frisdran- kenfabrieken en dertien depots, waar in totaal 1300 medewerkers actief zijn. De onderneming is, na de mijnindustrie, de grootste pro ducerende onderneming van Papua Nieuw Guinea. Een lucht opname van de brouwerij in Lae. stad Lae. Toch krijgt Guinea Bre wery nooit vaste voet in de markt. Het begin van de zestiger jaren worden gekenmerkt door een ge stage groei van South Pacific Bre wery en minder bevredigende re sultaten van de concurrent. In 1965 is het gedaan met Guinea Brewery en South Pacific Brewery neemt de brouwerij in Lae over. De brouwerij verkeert niet in op perbeste staat en door Heineken Technisch Beheer wordt een mas- terplan opgesteld. Tussen 1966 en 1973 wordt de productiecapaciteit stapsgewijs verdubbeld. In 1971 wordt South Pacific Brewery weer geconfronteerd met een lokale con current. Amper één jaar produ ceert de Japanse brouwerij Asahi in Papua Nieuw-Guinea haar bier voordat ze definitief de poorten sluit. In 1973 leidt de samenwer king tussen de buitenlandse brou werijgroepen San Miguel en Swan tot de overname van de Asahi brou werij Twee jaar later wordt het be lang van Swan door San Miguel overgenomen. In 1983 is het de beurt aan South Pacific Brewery om San Miguel over te nemen. Zelfs met de brouwerij in Lae er bij kan South Pacific Brewery in de tweede helft van de zestiger jaren amper aan de stijgende vraag vol doen. Maar begin jaren zeventig komt de klad in de afzet. De be langstelling voor importbieren neemt toe ten koste van het lokale SP Bier. Vooral de ontdekking van gigantische kopervoorraden in Bougainville is van grote invloed geweest op de bierconsumptie, hoe vreemd dat ook moge klinken. Papua Nieuw-Guinea ziet het grote economische belang van de kopermijn en een enorm indus trieel project wordt gestart. Er wor den wegen en een grote haven aan gelegd en er verrijst zelfs een com plete stad in de nabijheid van de mijn. In grote getalen komen de buitenlanders met hun ervaring en deskundigheid naar Bougainville om te werken aan het project. Be- Bourke speelt in 1948 voor het eerst met de gedachte om een brou werij te bouwen. Kennis van het brouwen van bier heeft hij echter in het geheel niet. Op bezoek in Au stralië koopt hij al drie duizend roestvrij stalen vaten, die uitste kend dienst zouden kunnen doen als biertonnen. Als snel wordt hem door deskundigen duidelijk ge maakt dat hij met dergelijke ton nen in de brouwindustrie helemaal niet kon doen. Het ideaal van Bourke strandt voorlopig niet alleen op een gebrek aan kennis, maar ook en vooral een gebrek aan financiële middelen. Tom Yeomans, een vriend van Joe Bourke en woonachtig in Austra lië, ziet wel wat in het idee van zijn vriend en gaat aan de slag om kapi taal, installaties en personeel bij el kaar te krijgen. Tom Yeomans' neef Perce is een succesvol zaken man en wordt gevraagd in het avon tuur te stappen. Maar Perce is scep tisch: "Ze hadden alleen een idee. Ze wisten niets van brouwerijen, hoe je ze bouwt, hoe ze werken, hoeveel ze kosten." Maar Perce Yeomans laat het duo niet helemaal in de steek. Hij kent de brouw-expert Fred Ho ward en brengt hem in contact met Tom en Joe. Fred Howard wordt adviseur van het inmiddels door Bourke opgerichte Brouwerij Syn dicaat en gaat in Europa op zoek naar apparatuur. Hij koopt een klein brouwhuis, een semi-automa- tisch flesenvuller, lagertanks, een pasteur, een flessenreinigingsma- chine en een wortkoeler. Op 23 de cember 1950 is South Pacific Bre wery Ltd. een feit. Bijna twee jaar na de start van de bouw van de brouwerijop 26 no vember 1952, komt voor het eerst SP Bier op de markt. Het allereer ste lokale bier van Papua Nieuw- Guinea wordt lovend ontvangen. Het gaat South Pacific Brewery die eerste jaren voor de wind. Het gaat zelfs zo goed dat Malayan Bre weries Ltd. (MBL - een brouwerij waarin Heineken, samen met Fra- ser and Neave een meerderheids belang heeft) belangstelling toont in die kleine brouwerij in Port Mo resby. South Pacific Brewery ac cepteert een overname-bod van MBL en vanaf 1955 kan de brouwe rij dankbaar gebruik maken van de technische kennis van Heineken en de marketing kennis van de fris drankenfabrikant Fraser and Nea ve. Een succesvolle onderneming die een nieuwe markt aanboort, blijft nooit lang alleen. Ook South Paci fic Brewery krijgt te maken met concurrentie van eigen bodem. In 1957 wordt nog, met behulp van Heineken, de produktiecapaciteit verhoogd. Een jaar later opent Guinea Brewery de poorten in de De heer Palsi Toa is Production Manager van de brouwerij in Port Moresby.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken International Magazine | 1988 | | pagina 3