4/5 6 INTERNATIONAL MAGAZINE Alwéér in Melbourne "Heineken for Dukakis!" Excursie voor aandeelhouders Halfjaarcijfers Heineken N.V. Bier blijft voorlopig een zomersprodukt Oktober 1988 Nummer 16 Inhoud: Geschiedenis van South Pagina Kwaliteit in Nederland en Popoli Geen politie agent' Job Oriented Training Voor marketingsdeskundigen is de Italiaanse biermarkt niet alleen een uitdaging; het kost ook de nodige hoofdbre kens. F. Starace, marketing manager van Dreher, windt er geen doekjes om. "De Italiaanse biermarkt is erg ingewik keld." Topproduktie Actief Internationaal Heineken personeelsblad. Verschijnt zes maal per jaar. Uitgegeven door Concemstafdienst Public Relations van Heineken N.V. Postbus 28, 1000 AA Amsterdam. Telefoon 020-70.22.68. ITALIAANSE BIERMARKT IS ERG Heineken gaat zich steeds duide lijker presenteren in de Australi sche stad Melbourne. Door re clame-uitingen op bussen en trams en de wekelijkse veranderende lo- katies van grote Heineken flessen bovenop café's was de naambe kendheid van Heineken in Mel bourne al stijgende. Sinds kort rijdt in deze grote stad ook een vracht wagen rond voor de uitlevering van Heineken bier aan de pubs. De boodschap op de achterkant van de vrachtwagen laat niets aan duide lijkheid te wensen over: 'alwéér een lading Heineken bier!'. In het eerste half jaar van 1988 heeft Heineken N.V. een netto winst behaald van f.119.895.000. Dat is een frac tie meer dan in de eerste zes maanden van 1987, toen de winst f.119.441.000 bedroeg. De Raad van Bestuur ver wacht dat de winst over geheel 1988 ongeveer gelijk zal zijn aan het resultaat over het boekjaar 1987. De netto omzet nam met f.253 miljoen toe tot f.3.430 miljoen. De verkopen in vo lume gaven een lichte stijging te zien, terwijl tevens betere verkoopprijzen werden gerea liseerd. Het nadelig effect van lagere wisselkoersen was ge ring ten opzichte van vorige ja ren. De afzet op de import- markt van de Verenigde Staten stabiliseerde zich, maar de druk op de marge bleef be staan. De bedrijfslasten stegen met f.240 miljoen door onder meer hogere verkoopkosten als ge volg van toegenomen concur rentie, alsmede door stijging van de afschrijvingen in ver band met herstructureringen en de hoge investeringen in het voorgaande jaar. Net als Frankrijk is Italië van ori gine een wijnland. Op dit moment telt Italië nog steeds meer dan 10.000 wijnproducenten, ondanks het feit dat de belangstelling van de consument voor wijnen afneemt. In de afgelopen tien jaar daalde het gebruik per hoofd van de bevolking van 110 naar 65 liter per jaar. De bierproducenten konden gedeelte lijk profiteren van die omschake ling. "De omzet van mineraalwater is echter het snelst gegroeid. De be- Heineken geldt ook in de Verenigde Staten als een hoog staand bier, dat door miljoe nen wordt gewaardeerd. On der hen bevinden zich ook be roemdheden, zoals Michael Dukakis, die op dit moment een gooi doet naar het presi dentschap van de Verenigde Staten. Een oplettende journa list van de St. Louis Post zag enkele weken geleden iemand een lege Heineken doos uit het vliegtuig van Dukakis halen, om even later terug te keren met een nieuwe doos met fles jes Heineken bier. Of het Ame rikaanse volk voor Dukakis kiest, weten we pas op 8 no vember. We weten nu alvast waar Dukakis voor heeft geko zen. perkte waterbevoorrading tijdens warme zomers in het zuiden van Italië hebben de vraag naar mine raalwater enorm doen stijgen.", al dus de heer Starace. De Italiaanse biermarkt is inmid dels gestegen tot 14 miljoen hectoli ter per jaar. De heer Starace ver wacht dat de belangstelling voor bier de komende tien jaar nog toe neemt, maar spectaculaire stijgin gen zijn niet te verwachten. "Bier drinken combineert men in Italië nog steeds met de zomer; bier is hier echt een weersgevoelig pro dukt. Tijdens een mooie zomer stijgt de vraag naar Dreher en Hei neken enorm, terwijl in de winter de consumptie sterk daalt. We heb ben geprobeerd in onze reclame-ui- tingen het bier drinken in de winter te stimuleren, maar dat werkt tot op heden niet. Echt, voor onze marketingafdeling is de zon een god." Het grote verschil in afzet tussen zomer en winter heeft nogal wat consequenties voor de produktie. De brouwerijen produceren voor de winterperiode op een laag pitje, terwijl voor de zomerperiode een topproduktie wordt verlangd. Als dan -zoals dit jaar- het echt zomerse weer in Italië pas half juli begint, moet Dreher alle zeilen bijzetten om zowel te grote voorraden als een tekort aan bier te voorkomen. "De produktie van Heineken bier is het probleem, want dat moet langer worden gelagerd dan Dre her. Als we merken dat de vraag staan en dat kan natuurlijk niet.", aldus de heer L. Mengoli, produk tie manager van Dreher. Voorlopig wordt een oplossing gevonden in het importeren van Heineken bier uit Nederland. Produktieperikelen in de zomer weerhouden Dreher uiteraard niet van een actief reclamebeleid. De naambekendheid van de produk- ten vergroten is in een land met on geveer 3000 biermerken (inclu sief de import) van enorm belang. Dreher investeert dan ook veel in commercials. Op dit moment wordt de nieuwe Heineken cam pagne ontwikkeld. Als alles naar wens verloopt zullen de eerste com mercials in het voorjaar van 1989 op de vele televisie-stations te zien zijn. De campagnes van Dreher star ten ieder jaar na Pasen en duren tot juli of augustus. De maanden mei en juni vormen voor Dreher de be langrijkste tijd; meestal werkt het weer dan mee en bovendien is de grote vakantie tijd nog niet begon nen, zodat de commercials dan een optimaal bereik hebben. Ieder jaar organiseert Heineken N. V. voor haar aandeelhouders een ex cursie. Dit jaar werd een bezoek gebracht aan de brouwerij in Zoeterwoude. De ruim tweehonderd bezoekers kregen van de heer G.J. van Soest, alge meen directeur van Heineken Brouwerijen in Nederland, een uitleg over de gang van zaken op de Nederlandse markt. (Zie foto). De heer Van Soest besteedde ruime aandacht aan de introductie van het alcoholarme bier Buckler op de Nederlandse markt. Het nieuwe bier, dat dit jaar al werd geïntroduceerd in verschillende Europese landen, werd door de aandeelhouders geproefd en ondervond veel waardering. Marketing manager F. Starace: "Voor de marketing afdeling van Dreher is de zon een god". naar Heineken bier sterker toe neemt dan we verwachtten, dan zijn we door die langere lagertijd vaak te laat. Maar brouwen we te veel Heineken bier, dan betekent dat een grote kans op oud bier, om dat het te lang in het magazijn blijft [LSAPORE CEKn MOMENT!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken International Magazine | 1988 | | pagina 1