bOIEBMEN To. 17 -3 - ï.aart 1943 De competitie tot de hclf "evorderd De eerste helft van de schermcompetitie v,an het District Hoord- Holland van den N.A.S.B. is thans achter den rug en er is nu eenige teekening in den strijd '/ekomen. Het blijkt, dat in de sabelcom petitie, die het grootste aantal deelnemers telt, A.S.C» weer de baas is. De zes gehouden wedstrijden leverden evenveel overwin ningen op, -aardoor de club van I osman een veilige voorsprong op haar concurrenten D.C.3. en incasso-Bank heeft verkregen. H.B.M doet het hier matig, doch de beide ploegen van de Amsterdarsche Politie-a^enten doen het nog slechter en dat is een troost. Hier V o 1^ o a a CO wpe 0 i t -l e uxnd w part ij en treffers weastr gew ver*l. geu. verl. ontvgeg punten I 6 42- 12 93 - 193 12 4 2 28 - 26 153 - 165 8 Incasso-3ank 0 4 2 25 - 29 167 - 121 8 a.S.CTI 6 3 3 32 22 132 - 136 H.3.M. 6 2 4 28 - 26 156 - 157 4 X 5 20 - 34 179 - 139 2 A.i G j S X 5 14 - 40 181 - 120 op u^w6n #an men nauw «lij lS van e en competitie spreken. Gr zijn nie deelnemende vere enig in genu ie elkaar nie t zoo heel v eel toe0even. IToch tege n Incasso-Bank, noch tegen A.S.G. heeft H.B het echter kun ren bol .werken, zoodat de stand luidt: Dg. en Incasso-Bank 2 2 0 10-8 34-40 4 A.3.C. 2 1 1 9-9 37 - 36 2 H.3.M. 2 0 2 8-10 41-36 0 Op nondagMaart a.s.'3 morgens -n 30zu~ op onz-e ehermzaal de voorronde .orden verschermd van het kampioenschap ai het District Tootd-Kolland op sabel. Dinsdag, S Maart, 's avonds half acht, vindt eveneens op onze zaal de competitieontmoeting plaats op sabel turschen A.r .G. ->• en A.n.C. Deze wedstrijd g< a~o natuurlijk alleen door, a reer vóór dien tijd ons klolje-v i—ehoorz .a iheid weer op ^roote-menschea-peil is g foment. TOljm T\ O J C' 0 0 0 -1 O <5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1943 | | pagina 9